J.A. Dyssel Uddrag fra Pro Memoria til Philopatreias fra Mag. Johann Arnd Dyssell. Den Kongelige nye Opfostrings-Stiftelse til Bedste. Sandby i Lolland d. 5. Jan. 1771.

Det havde derfor efter mine allerunderdanigste Tanker, været meget got og fornødent; om hans Majestæt i Rescriptet om TrykkeFrieheden, havde ladet fette denne Vilkor: at enhver burde sette sit Navn under sit Skrift, lad saa Folk skrive sig trætte; thi en retsindig Underdan bør aldrig melde eller udgive noget public, som han ikke under sit Navn tør være bekiendt; ellers kan han letteligen blive en Æreskiendere, og det skadeligste Lem i en Stat. — Jeg undrer mig da, min Herr Philopatreias! saa meget mere paa Deres antagne