[F.C. Trant] Uddrag fra Misokakias imod Philopateias.

giöre bedre Tieneste. Om de ere tjenlige til Angreb, det veed jeg just ikke; til Forsvar kunne de for tjene: de staae maaskee fastere.