Kierkegaard, Søren Kirkehistorie, bibelsk eksegese, excerpter fra Schleiermachers dogmatik og fra Baaders spekulative dogmatik m.m. : 1832

P2:4:1


Luc: 3, 1.

Aar 753 er Chr: fødtefter 👤Dionys.

767 kom (efter D:) 👤Tiberius paa Thronen

altsaa 14 + 15 = 29 altsaa Chr: 29 Aar gl

Men 👤Dionys siger at 👤Herodes kom paa Thronen 713 ell. 14 og 👤Josephus siger, at han regjerede 37 Aar,


Men nu er det bekjendt, at Chr: blev født under 👤H:, ja at endog det Bethlehemitiske Barnemord fandt Sted under ham, altsaa har 👤Dionys feilet 6 a 7 Aar.

Luc: 3, 1.

👤Archel: bliver forviist i sit 9 Regjeringsaar og derpaa indføres Procuratores. 👤Pontius Pil: var den 5te

Luc: 3, 1.Hos 👤Josephus omtales en anden 👤Lysanias, der var bleven dræbt 30 Aar iforveien af 👤Antonius.

Luc: 11, 39. ? Skulde dette Sted ikke være at forstaae saaledes: I rense det Udvortes af Fade og Skaale« ɔ: I rense det Udv: men Apostlen har her vildet anføre et Exempel; men har saa i det første Leed holdt fast ved Exemplet ei som det var Exempel, idet han nemlig saae, at ogsaa den samme Bemærkning kunde gjøres om Fade etc (da her netop ligesom hos Msk: der var at skilne mell: noget Indv. og Udv:) – derpaa i den anden Deel το δε εσωϑεν gaaer han ind i Billedet igjen. Saaledes synes det hele at klare sig, idet vi antage en Tankefeil.

Mc: 4, 27. homo solita ratione vitam degebat, sed interea semina progerminabant, ipso homine ignorante, nam deus prosperitatem concedebat, ita ut appareat, hunc successum non tam pendere ex hominibus quam ex gratia Dei cfr1 Cor: 3, 6.

Mth: 13, 36etc. Meningen af Parabelen er denne: Her paa Jorden leve gode og onde imell. hverandre, der skal nok engang blive en Adskillelse; men den maae vi overlade Gud. Det onde maa ei her forstaaes om borgerlige Forbrydelser; men om Msk. slette Indre. Novatianerne Donatisterne o: a: vilde allerede her i Livet skille Gode og Onde.

Mth: 15, 5. Constructio difficilis aut dicta sunt per aposiopesin ita ut apodosis suppleatur hoc modo »si quis dixerit patri matrique donum etc tum is innocens est.[«] Aut apodosis incipit a verbis ϰαι ου μη, ergo non est ϰαι conjunctivum sed ϰαι illativum.

Mc: 7, 11. ϰοϱβαν ex hebr: קָרְבָן donum sacrificium, legitur bis in N. T. Mc. 7, 11 Deo devotum est. 👤Josephus commemorat, Naziræos sese appellasse ϰοϱβαν, quia sacerdotibus s. templo dare debuissent triginta siclos. – hinc ϰοϱβανας, α, ὁ est thesaurus sacer in N. T. Mth: 27, 6. קָרַב appropinquare .

Mth: 15, 32 εϰλυϑωσιν ne languescant, deficiant, deliquium patiantur.

Luc: 12, 54sq: Skulde Forbindelsen ikke være saaledes: Jeg har nu forudsagt Eder, at der vil opkomme megen Strid angaaende min Lære. Idet han nu taler om denne Strid kommer han til at tænke paa Strid overhovedet, og siger nu: I ere forresten saa kloge og forstaaer Eder paa Veierliget, kan I da ei indsee, at I bør forsone Eder med Eders Fjender; μηποτε ϰατασυϱη σε πϱος τον ϰϱιτην etc. ???

Mth: 16, 16. Χϱιςος indicat munus hac in terra, υιος ϑεου nexum cum Deo .

Mth: 16, 21.Απο τοτε ηϱξατο ο Ιησους δειϰνυειν τοις μ. αυτουetc Skulde man ei heraf kunne slutte, at Mth: 12, 40 maa forklares efter 👤L: saaledes at σεμειον forstaaes om Læren ei om Chr: Død, da Mth: her udtrykkelig bemærker, at fra denne Tid af begyndte Chr: at lære om sin Død, da det synes at Apostlen ved disse Ord ligesom gjør opmærksom paa, at der til Chr: Lære blev føiet ligesom et nyt Afsnit. ???

Mth: 16, 27. Alii judicium futurum εν τη συντελεια των αιωνων sed describitur reditus ut proxime instans, alii de eversione 📌Hierosolymæ. Nexus inter v. 27 et 28 ita constituendus videtur, αμην λεγω υμιν sed quod dico, non opus est ad illud judicium provocare, jam enim initium habebit ab eo tempore, quo ecc: mea condita est . – ?

Mth: 17, 24. Admodum urbane tributum exigunt, unde concluserunt nonnulli, doctores judaicos fuisse immunes ab hoc tributo solvendo, sed plerosque pietate ductos sponte solvisse; sed est mera conjectura. Tradunt Rabbini, exactores tributi sacri a die 15 Adar comiter ac benigne singulos rogare, a 25 vi adhibita exigere.

Mth: 18, 15: μεταξυ σου ϰαι αυτου μονου בֵינְךָ‎ וּבֵינוֹ‎ לְבַדְכֶם αμαϱτανειν εις τινα i: e: αδιϰειν

Mth: 18, 24.ταλαντονכִּכַרErant diversa genera talentorum atticum, syriacum, babylonicum. h: l: sine dubio talentum syriacum = 3000 sicli = 500 Th.Alii en Sekl. 4 . en Drachme 1 . en Talent 2000rd. en Denarius 1 . 1 As først 110 Drachme, dernæst 116. En Kodrans ¼ As. λεπτος = ½ Kodrans. en Stater = 1 Sek. 4 [.] Mina = 10 Rbd. en Stater = 2 .

Luc. 10, 26.πως αναγινωσϰειςformula inter Rabb. solita מָה‎ קָרָאתָ

27. εξ ολης της ισχυος כָל־מאֹדךָ

Mth: 16, 18 Den første Mand, der urgerede denne Sætning om Pavens Primat grundet paa 👤Peters Primat var 👤Pave Gelasius 1 † 496. – Iøvrigt er det mærkeligt, at den Forklaring, som 👤Luther tyede til, i den nyere Tid er bleven gjentaget nemlig ved 👤Stolbergs Omvendelse, da man søgde at afholde ham derfra. – 👤Grundtvig har


1. Papir 4:1, bl. [2v]-[3r], med Papir 5:1, bl. [1r], vedlagt. Sammenvisningstegn ses til venstre midt på Papir 4:1, bl. [2v], og øverst til venstre på Papir 5:1

i en af sine Prædikener erindret om, at man maa skilne mell. πετϱος og πετϱα. Du er Klippemanden og paa Klippen vil jeg bygge min Kirke; saa at Klippen var Chr:. –

Mth: 16, 14👤Jeremias. De troede, at 👤Jeremias under den almdl: Forvirring havde gjemt de hell. Kar, og at det altsaa var nødvendigt, at han kom for at bringe Alt paa den gl. Fod. Dette omtales i Esræ 4 Bog. –

Luc: 17, 19.η πιστις σου σεσωϰε σε. Det synes underligt, at Chr: tilføier det; thi det angav han jo altid som en Betingelse for at blive frelst, at de troede; men hvorledes bleve da de Andre frelste, som ikke viste deres Troe, ja som ikke engang synes at have havt den, da de ikke vendte tilbage for at give Gud Æren. ??

1cfr.pag. 1. *

Luc: 17, 16. ϰαι αυτος ην Σαμ: inde cognoscere discipulum 👤Pauli. Videtur enim hæc esse observatio ipsius Lucæ, qui ut ipse 👤Paulus erexit gentiles præ Judæis.

Luc: 17, 20. Videtur hæc quæstio esse ab Pharisæis ironice proposita hoc sensu: Institutio vestra semper eo redit, ut inculcetis poenitentiam ante quam venerit regnum Messianum. Quando vero illud regnum venturum est.

Luc: 17, 24.Fulgus adhibetur ad maximam celeritatem indicandam ita de 👤SatanaLuc. 10, 18.

Mth: 19, 7.Jussit 👤Moses hoc in Deut 24 initio. 👤Jesus respondet: 👤Moses non jussit (ενετειλατο) sed permisit (επετϱεψεν), ratione habita duri vestri cordis (קָשֵה־לב). Chr. igitur malit ενετειλατο in επετϱεψεν.

📌Hiericho laae i en smuk Egn 7 Mile 5? (Bram̄er) fra Jerusal. 2 M. fra 📌Jordan bekjendt for sine Palmetræer. Dalen ved 📌Jericho var gjenemskaaret af en Bæk, som engang var salt men 👤Elisa forvandlede den til fersk. – 👤Josva. – 👤Herodes døde her – Den var et vigtigt Toldsted, da de fleste Jøder fra Gallilæa drog denne Vei.

Luc. 19, 1. Ζαϰχαιος ex זַכָאִי ex זָכָה purus fuit .

Mth: 21, 33ληνονtorcular 2) vas, in quo uvæ calcantur גַת‎ 3.) ut h: l:יֶקֶב lacus torcularis v. fovea, in quam excipiebatur succus.

Mth: 21, 44. συνϑλαω (ex συν et ϑλαω tero, tundo) contero, h: l: salute excidet. bis occurrit Luc: 20, 18.

Luc. 20, 16. μη γενοιτο Alii statuunt eos metu perculsos hoc dixisse »aver[r]uncet hoc Deus« alii rectius ironice: certe non fiet, major enim erit Gratia Dei. –

Mth: 23, 16 etc. Chr: refutat doctrinam Pharisæorum de jurejurando. Is enim, qui jurat, semper jusjurandum refert ad Deum. Nam inde pendet omne pretium jurisjurandi.

Mth: 24, 24. Docet Chr: quam lubricum sit modo miraculis fidem superstruere, nam ut distinguantur falsa miracula a veris, requireretur plena naturæ cognitio. Igitur in iis dijudicandis respicimus non naturam sed consilium.

Mth: 26, 3.👤Καιαφα. Observandum, 👤Josephum narrare nomen ejus fuisse 👤Josephum, ergo 👤Cajaphas erat cognomen ejus vel ex כַיפָא πετϱα ob duritiem vel ex כַיָבָא‎ oppressor.

Luc: 22, 48. Sensus horum verborum pendet ex pronuntiatione aut: num tanta est impudentia tua ut osculo signo amoris turpiter abutaris, ita si emphasis quæritur in φιληματι. aut noli credere me latere animum tuum erga me hostilem .

Mth: 26, 61. δυναμαι ϰαταλυσαι respiciunt hæc verba ad Joh: 2, 20. verba incertæ interpretationis, certe false explicarunt ea Judæi. Act. 6, 14 simillima occurrunt de 👤Stephano .

Luc: 23, 30 etc. ex hac narratione de mulieribus Chr: prosequentibus orta est legenda de 👤Veronica pia matrona Hierosolymitana, quæ accurrit et linteo 👤Jesu abstersit sudorem, atque ut ei esset præmium perenne effecit 👤Jesus ut facies sua linteo impressa maneret, quod sudarium servatur 📌Romæ in 👤basilica Petri, et ostenditur una cum lancea, qua latus Chr: perfossum est