Kierkegaard, Søren Fra SK · 4. maj [1855] · til M.A. Kierkegaard

Fra SK · 4. maj [1855] · til M.A. Kierkegaard

store Bededag. Kjere Onkel!


Idag var Bedemanden hos mig, traf mig ikke, men efterlod den Beskeed, at der til bestemte Tid vilde komme en Vogn for at afhente mig.

Det er i den Anledning jeg maa skrive Dem disse Par Linier til, for at sige Dem, hvad jeg ellers vilde have ladet Dem sige gjennem Bedemanden: at De maa have mig undskyldt. I en lang Række af Aar har jeg aldrig fulgt Nogen til Jorden, end ikke af den nærmere Familie, hvad Onkel selv vil være vidende om, thi jeg fulgte hverken Tante i Gothersgaden eller Fætter 👤Andreas, saa jeg jo endog vilde fornærme Andre, der netop ville være tilstæde, hvis jeg her gjorde en Undtagelse.

Altsaa, kjere Onkel, have mig undskyldt. Og saa vil De maaskee tillige sige Bedemanden det, at der da ingen Misforstaaelse opkommer, og han sender Vogn for at hente mig.

Deres
👤S. Kierkegaard.
Hils 👤Peter fra mig.
Til


Hr Grosserer 👤M. A. Kierkegaard.


📌store Kjøbmagergade