[Una-Canger-Afhandling] 030-0060

10.2.1964. Decanus for det filosofiske feku/tefc, ad fakultetets rsode 17.da., dagsordenen« Pkt. 7. Der er indkommet én besvarelse på prisopgaven i sammenlignende sprogvidenskab. Opgavens ordlyd er følgende: "En sammenlignende undersøgelse af kompar&tionskategoriens struk- tur og anvendelse indenfor ot typisk udvalg af de sprog, hvori denne k&tegori faraflnces.” Besvarelsen,der fylder 150 maskinskrevne kvartsider, omfatter følgende afsnit; Indledning p. 2 ff. Dap.sk p. 7 ff. Upgarsk p. 49 ff. iolsk p. 73 ff. / Kymrisk p, 93 ff. Sammenligning p. 125 ff. Foffatteren har altså valgt OT fire sprog til sin sammenlig- p/ende undersøgelse; dansk, ungarsk, polsk og kymrisk*

Jeg anser mig selv for at vare i stand til at bedømme bfchjnd- lingen af de nævnte fire sprog. Hvad de andre bedømmere angår, synes det klart, 1) at professor Dlderichsen bør^ vælges til bedø mer af afsnittet om dansk, og at professor Diderichsen desuden er i stand til at bedømme de almindelige sprogteoretiske betragtninger, der Ikke kræver speciaXkueto. skaber i nogen af de andre anførte sprog) 2) at behandlingen af polsk bør ¥¥141®® bedømmes (for&Éen af mig) af professor Hans Christian Sørensen) 3) at fakultet/H vidt muligt bør vælge et iedleci, der har nogle kundskaber i ungarsk) måske ville professor Hans Sørensen være den bedst egnede) også professor Sten ville vistnok være én mulighed.

foreslår altså et bedømmelsesudvalg bestående af mig selv, professor Diderichaen,elJ professor Hans Christla&rlåmf i&ofessor Hans Sørensen eller professor Sten, Jeg beklager meget, at $eg har bragt fakultetet i visse vanskelig- heder ved at give et så frit valg. Ligeledes beklager jeg, at Jeg, da Jeg f.t. er sygemeldt, ikke kan deltage i fakultetets møde d. 17. d.m. ^( /Besvarelsen vil blive sendt fra mig til aeny'bedøramer, som dekanats- kontoret elver ni* meddelelse om.

//

Med venlig hilsen

Louis Hjelmslev