Tesdorpf, Adolph Valdemar BREV TIL: Tesdorpf, Edward FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar (1886-02-19)

Hotel de la Riviera, Naples, d. 19/2 86.

Min elskede Papa!

Da vi idag kom fra Pompeji, modtog jeg dit og Hannes Brev, for hvilket jeg beder Dig modtage min bedste Tak. Det glæder mig, at Alt staar vel til derhjemme; ubegribeligt er det, at I have 3 à 4 ° Frost, og vi sidde hernede og skrive for aabne Døre og Vinduer. Igaar toge vi mel tungt Hjerte Afsked fra Capri; det var 3 deilige Dage, vi tilbragte der. Seiltouren omkring Øen var meget kjøn; Baaden gyngede lidt, men vi holdt os tappert. Om Eftermiddagen vare vi oppe at se Ruinerne af Tibers Villa, som ligger vidunderlig smukt, højt oppe. Vi saa ogsaa det Hul i Klippen, som han styrtede sine Middagsgjæster ud af, naar de forekom ham »løstig«. Han blev jo selv kvalt paa Capri. Igaar Morges bestege vi det højeste Punkt paa Capri, Monte Solaro. Herfra oversaa man hele Øen i Fugleperspektiv og iøvrigt Vand til alle Sider; Du kan nok forstaa, det var smukt. Kriegers toge vi Afsked med her; gid vi paa vor Ægypter-Tour maatte finde ligesaa behageligt Reiseselskab.

Om Reisen til Sorrent er Intet at bemærke, kun, da vi vare komne i Baaden, havde en lille Fransk, som veiede ca. 400 U, ved at falde ned i Baaden, nser knust os begge To. Vi bo i et godt Hotel, men ved Bordet var der kun to gyseligt kjedelige engelske Professorer; jeg kom næstendels til at længes efter vore larmende Tyskere paa Capri; saaledes gaar det, Menneskene ere ikke til at tilfredsstille. Fra Sorrent kjørte vi imorges med en Vogn over Castellamare til Pompeji og saa disse meget interessante Udgravninger. Der var noget højst ejendommeligt ved at vandre imellem disse Ruiner, som i Aarhundreder have været skjulte for Verden, og som nu atter ere komne frem for at fortælle os om de gamle Romeres Færden og Levevis. Mange Templer, Theatre og private Huse vare udmærket conserverede; paa Væggene saa man overalt Rester af Dekorationer. De bedste Freskoer ere bragte til Neapel. Man saa Menneske- og Dyrefigurer fuldstændigt bevarede og overtrukne med Lava, indtagende de samme Stillinger, som da de bleve begravede under Lavaen. De fleste laa paa Ryggen, kun en Kvinde laa paa Maven med Hovedet hvilende paa den ene Arm. Med Jernbanen toge vi tilbage til Neapel, og i Eftermiddag have vi besørget Alt til vor nær forestaaende lange Reise til den anden Verdensdel. Imorgen tidlig gaar Reisen for sig. Gid vi maa faa lidt godt Veir, thi skulle vi tilbringe 4 Dogn med skiftevis at holde hinandens Hoved og kaste op, kan det jo let være, s. 18at Fornøjelsen bliver tvivlsom. Dette Brev modtage I paa Onsdag; dersom I saa skrive Torsdag eller Fredag, bedes I adressere Brevene til Hotel Abbate, Alexandria. Mit næste Brev bliver fra Afrika, saasnart jeg kommer til Alexandria, Levvel, kjære Papa, hils Damerne og modtag selv en hjertelig Hilsen fra din Dig

elskende San

Adolph.