Tesdorpf, Adolph Valdemar BREV TIL: Tesdorpf, Edward FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar (1886-01-25)

Coblenz
d. 25/1 86.

Min egen elskede Papa!

Du vil se af Adressen, at jeg lykkelig er ankommen til Coblenz. Jeg sidder for Øieblikket og skriver disse Linier hos gamle Tante Fanny.

Overfarten fra Korsør til Kiel gik meget heldig. Skibet slingrede ikke ganske lidt; men jeg sov brillant og slap for Søsygen. Fra Kiel til Hamborg reiste jeg saramen med en dansk Herre, som senere viste sig at være en Son af Venstremanden Etatsraad Juel; da den unge Mand røbede, at han var godt paa Vei til at følge sin ærværdige Faders Exempel, var jeg meget glad ved at blive af med ham i Hamborg. Han skulde til Berlin og besøge sin Forlovede, som er tysk. Fra Klosterthor kjørte jeg til l’Europe; der laa et Brev til mig fra Baur, hvori han meddelte mig, at han efter Gudstjenesten vilde hente mig for at tage mig med hjem til Frokost. Da han kom, gik vi først til en Boghandler, hvor vi forsynede os med diverse Baedecker, Hendschel og en fransk Parleur. Jeg fik en udmærket Frokost hos Baurs, hos hvem jeg ogsaa traf Onkel og Alexander Baur. Hedvig Baur ser meget rask ud og lille Magda var efter Omstændighederne ogsaa meget vel; hun havde en brillant Appetit og kommer hver Dag i Luften. Onkel saa temmelig uforandret ud, men man kan jo nok se, at han er bleven ældre. Derimod var det sørgeligt at se, hvorledes Sygdommen havde taget paa den gode Tante Therese, hun var navnlig bleven saa forfærdelig mager; i de sidste 5 Dage har hun dog sporet god Fremgang. Hun var i godt Humeur og meget livlig. Jeg spiste til Middags hos Onkels sammen med Tilly, hendes Mand og de to ældste Døtre. Des-Arts og Baurs vare budt ud andet Steds.

Søndag Aften K1. 11 tog jeg fra Hamborg til Cøln over Bremen. Jeg havde taget Sovecoupé, men det skal jeg ikke gjøre mere, thi man blev saadan rystet igjennem, at det næsten var umuligt at sove. Sengen var meget lang og som Følge deraf fór man uafladelig frem og tilbage imellem Fodstykket og Hovedstykket.

Til Cøln kom jeg K1. 71/2 Morgen og gik strax i Domkirken, hvor Gudstjenesten allerede var begyndt. Jeg faldt strax i Hænderne paa en s. 2Fører, som paa ingen Maade vilde lade mig slippe. Han viste mig Alt, saavel indvendigt som udvendigt, og tilsidst trak han mig ind i en Boutik, hvor Modellen til Kirken stod. Den var skaaren 1830 i Egetræ og havde kostet 8000 Thaler. For at komme pænt ud af Boutiken igjen var jeg nødt til at kjøbe en hei Del Cølnervand. Jeg skjældte Føreren ud og bad ham forsvinde snarest. Imidlertid var jeg glad ved at have set denne glimrende Bygning.

Kl. 9 tog jeg over Bonn til Coblenz, en meget smuk Tur langs Rhinen. Jeg bor i et Hotel »Zum willden Schwein«, et meget betegnende Navn, thi lidt med Svineri har det ogsaa at gjøre. Jeg kunde nemlig ingen Steder faa Oplysning om, hvad det bedste Hotel hed. Min Kuffert, som efter Christens Sigende var gjort istand, var nær ved at skilles ad, da jeg kom hertil, og Laasen var istykker; nu har jeg faaet den lavet, thi at reise i Italien med aaben Kuffert er vistnok ikke heldigt.

Tante Fanny er meget glad ved at se mig; hun ser uforandret ud; vi tale meget, men der er jo ogsaa meget, der skal forhandles. Imorgen tidlig tager jeg til Strassbourg, er der 3 Timer, besøger Elise og gaar samme Eftermiddag til Basel, hvorfra jeg atter rejser Onsdag Morgen. Nu skriver jeg ikke før jeg kommer til Rom, indtil da, levvel, min elskede Papa. Vær forsigtig paa Reisen til Kjøbenhavn og skjæld endelig ikke Grossererne for meget ud paa Torsdag. Hils Damerne og modtag selv en hjertelig Hilsen fra din Dig

elskende Søn

Adolph.