Aage Friis, 1870-1949 Uddrag fra Fra det Heibergske Hjem

Da jeg i Aarene før den første Verdenskrig sammen med Dr. P. Munch forberedte Udgaven af Fru Heibergs Breve til A. F. Krieger (1860-89), læste jeg hendes og Heibergs Brevveksling fra Aarene 1854 og 1855 der opbevares i Rigsarkivet, og hvoraf kun nogle faa Brudstykker har været kendt. 1) Jeg fik Indtryk af, hvor meget disse Breve i deres Helhed betyder for Forstaaelsen af Ægteparret Heibergs indbyrdes Forhold, og ønskede at offentliggøre dem. Det lod sig dengang ikke gøre, men det sker nu, da Halvhundredaarsdagen for Fru Heibergs Død nærmer sig. Samlingen omfatter tillige alle bevarede Breve fra Ungdoms- og Forlovelsestiden. For Tilladelsen til Udgivelse paa dette Tidspunkt takker jeg Fru Sarah Kaas, Fru Heibergs sidst efterlevende Adoptivdatter, og Fru Kaas’ Datter, Fru Inger Prior. Mit Ønske har været til Mindedagen at fremlægge et nyt Bidrag til Forstaaelse af Johan Ludvig og Johanne Luise Heibergs Livsførelse, af deres Karakter og sjælelige Udvikling.