Laub, Hardenack Otto Conrad BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad (1880-12-01)

Fra Laub til Chr. Sørensen.
Kjøbenhavn, 1. December 1880.

Min kjære gamle troe Christen! Siden vi To sidst hørte fra hinanden, har jeg været meget syg, saa at jeg endog kan sige, at mit Liv hang i en Spindelvævstraad, s. 380og det er jo godt, at vor trofaste Gud, naar man gaaer i sit 76de Aar, — da ellers 70 er Maalet — vil give os en Advarsel om, at det er paa Tide at holde sig rede. Det har varet nu 5—6 Uger, og da jeg en Nat maatte sende Bud efter Doet oren, blev Alting stille, inden han kom, saa jeg undrede mig over mig selv, at mit Sind kunde være saa stille; men da jeg saa kom til at tænke paa alle mine smaae Børnebørn og alle mine Venner, kunde jeg mærke, at jeg fik Vandet i Øinene, og saa sagde jeg ligesom lille G. — — Det var engang vi kjørte fra Viborg til Eveldrup Præstegaard. Saa sagde L.: „Kan Du see, lille G.! nu kjøre vi lige ind i Himmelen !“ (Det gik opad en lang Banke). Dertil saae han lidt bedrøvet ud og sagde: „Jeg vilde dog gjerne først til Eveldrup.“ Jeg troer ogsaa, at saaledes vil Gud lade mig leve nogle Aar endnu for mine Børns og mine Venners Skyld. — — —

Det er jo Skik, at jeg skal skrive først i December for at Du saa kan skrive til mig til Juleaften, og maaskee tillige have deelt efter vor Skik med lille Ane, saa vi ogsaa kan høre lidt om hende. Og denne Skik skal jo blive, ogsaa naar jeg ikke længere er her; da er det dog især, vi trænge til den Trøst, at vore Børn og Venner blive ved at være hinanden troe; saa skal jeg og min Kone være iblandt de Første, som staae ved Døren, for at see dem komme. Det stoler jeg paa; thi Jesus siger jo, at Alt, hvad vi bede Faderen om i hans Navn, det vil hans Fader gjøre, — og derom beder jeg hver Dag i hans Navn for Alle, som høre mig til.

Det hører ogsaa til, at naar jeg skriver, saa skal der følge en lille Julegave med. Jeg haaber, at jeg s. 381snart skal faae den fra Bogbinderen. Gud alene veed, hvor tidt jeg skal sende Dig lidt endnu af den Slags til Julen, — han gjør Alting bedst. — —

Saa Farvel, og endnu engang „Glædelig Juul!“ I gamle troe Venner! „i denne søde Juletid!“

Eders allerældste Ven
O. Laub.

s. 382