Charles Adolphe Antoine Clément, 1860-1933 Uddrag fra W. C. Zeise og J. Jac. Berzelius Breve 1823-1847

William Christoffer Zeise var født i Slagelse d. 15. Oktbr. 1789, hvor hans Fader var Apotheker. Slægten, der stammede fra Schlesien, kom til Danmark c. 1650, da en Guldslager Kristofer Z. indvandrede 1). Som ung havde W. C. Zeise lagt sig efter Farmacien, da han i Sommeren 1805 havde Ophold hos Apotheker Gottfried Becker 2) i Frederiksdal og kom Aaret efter i Huset hos H. C. Ørsted, hvem han assisterede ved Forelæsninger og Forberedelser dertil. Han blev Student i 1809, det saakaldte »Professoraar«, da 8 af Aarets Dimittender bleve akad. Lærere. Han havde »experimenteret« sammen med Lunding 3) efter at være flyttet fra Ørsteds, men fik, under Ørsteds Bortrejse i 1812—13, Leilighed til at benytte dennes Laboratorium paa Østergade sammen med Ørsteds Vikar J. J. Krum 4). Zeise havde dog i disse Aar af og til »en underlig sygelig Forfatning«. I 1815 tog han farmaceutisk Examen og søgte saa en Reiseunderstøttelse af Fonden ad usus publicos, som blev bevilget 5) i 1816 til det kommende Aar. Z. var imidlertid taget hjem og havde indrettet sig et Laboratorium i Faderens Apothek og kom ikke til at rejse, da Forarbejderne til en Doktordisputats optog ham, og han ikke kunde løsrive sig fra sit Arbeide.