Zahrtmann, Kristian BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed FRA: Zahrtmann, Kristian (1914-12-10)

K. Z. til Broderen M. K. Z. Fuglebakken 1914 10/12:

.... Forældrene talte i 94-95 om jeg efter min Død vilde stifte et Kunstnerlegat af mine Penge eller give dem til et Musæum. Det har der fra min Side ikke været tænkt paa, før efter Faders Død. Hvis jeg da havde faat Hovedvagten [i Rønne], havde den nok blevet efterladt som Musæum. Nu er Formuen større, men den er testamenteret til Familien, til nogle af dens fattigste Medlemmer og til Italiens Fattige. Jeg kan meget vanskeligt gaa ned ad Dine Trapper....

1910, 25. April udfærdigede K. Z. sit Testamente, hvis første Bestemmelse lød: Det er min Vilje, at mit Lig bliver brændt, og at Asken lægges i et mig tilhørende etrurisk Kar. Bornholms Musæum tildelte han tre værdifulde Tæpper og en Pengesum, henstaaende paa hans Konto, den ældste i Bornholms Sparekasse fra 1844. De Fattige i Civita d’Antino skænkede han 15000 Kr., som skulde udbetales Signor Diomede Cerroni til Oprettelse af et Legat, hvis Renter aarlig skulde uddeles dem til Vinterhjælp. Til Slægtninge og sin daværende Hushjælperinde fastsatte han udbetalt visse Kapitaler. løvrigt skulde all hans Løsøre, hvorom han ikke nu eller senere havde truffet særlig Bestemmelse, sælges ved Auktion og alt, hvad han saaledes efterlod sig, tilfalde hans Arvinger efter Loven. – 1915, 1. Febr. traf K. Z. testamentariske Tillægsbestemmelser over en Række af sine Malerier, Kunstgjenstande og andet Indbo til Fordel for Hirschsprungs Samlinger, Kunstindustrimusæet, Faaborg Musæum »i Erkendtlighed for hvormeget det har hjulpet mine fyenske Elever«, samt for Slægtninge, Venner og Husfæller. – I hans Bo var der forlods disponeret over Kapitaler paa sammenlagte 63200 Kr. og Indbo vurderet til 16300 Kr.