Carl Johan Anker, 1835-1903 Uddrag fra Christian Frederik og Carsten Anker's Brevveksling 1814 - samt Uddrag af deres Breve fra 1801-13 og fra 1815-17

Norges Fremtid ligger jo i Ungdommens Haand. Vor Ungdom har baade en ærefuld Arv at løfte og et stort Ansvar at indfri. Men Kjærligheden til Fædrelandet vil give Styrke og Enighed. Gjennem den vil alt, hvad der tjener til Landets Fremskridt, lykkes. Der maa Udholdenhed til, baaret af Begeistring. Den sidste vil Norges ædle Mødre og kjække Døtre bringe tilveie.