Gustav Ludvig Wad, 1854-1929 Uddrag fra Breve fra Greve Christian Rantzau til Hans Gram

s. 4Fast Fod indenfor Administrationen fik Rantzau, da Kongen 20. September 1713 udnævnte ham til Deputeret i Søetatens Generalcommissariat, og om Kongens Tillid til ham vidner det, at han 1718 var mellem de høje Embedsmænd, hvis Vota da afæskedes om Rigets politiske Stilling. 1 Men 25. April 1721 dimitteredes han fra sit Embede med fuld Pension, en Afskedigelse man mente skyldtes Admiral C. C. Gabel, der afløste ham, men vistnok i Hovedsagen maa tilskrives Frederik IV.s Uvillie mod den gamle Adel og Iver efter at lægge Administrationen i Hænderne paa nye Mænd. 2