Peter Erasmus Kristian Kålund, 1844-1919 Uddrag fra Arne Magnussen - Brevveksling med Torfæus (Þormóður Torfason)

Af ARNE MAGNUSSONS breve til TORFӔUS er nogle gåede tabt ved den besværlige og uregelmæssige postgang, andre er efter aftale tilintetgjorte, men som regel er brevene blevne opbevarede af T., og disse (alle egenhændige bortset fra 153 b og kopien 156) er med T.s litterære efterladenskaber arvede af A. M. I sidste halvdel af 18. årh var de dog i en årrække bortkomne fra den Arnamagnæanske samling, men bragtes igen til veje af den til legatet knyttede lærde Islænder JÓN ÓLAFSSON fra Svefneyjar (Hypnonesius), som det fremgår af den AM.ske kommissions forhandlings-protokol for 30. nov. 1786, ifølge hvilken studiosus John Olafsen præsenterede »en Samling af Arnæs. VIMagnæi originale og egenhændige Breve til Thormod Torfæus, som en god Ven havde tilskikket ham fra Island, og som han nu offererer det Magnæanske Legatum«, hvorefter kommissionen 8. dec. tilskrev ham: »Den af Hr. Olavsen udviiste Velvillighed imod det Magnæiske Legatum, i at overgive til samme den Samling af dets Stifters originale Breve, som De haver faaet tilsendte fra en Ven i Island, erkiender Commissionen med des større Velbehag, som det er at formode, at disse Breve have virkelig engang hørt til dette Legatum, men ere i den fremfarne Tiid blevne det fravendte«. Straks efter benyttedes brevene af et af kommissionens medlemmer konferensråd J. Erichsen i det til hans »Jon Loptsøns Encomiast« (Kbh. 1787) knyttede uddrag i dansk oversættelse af T.s og A. M.s brevveksling om den nordiske tidsregning. Ikke desmindre forsvandt dog brevene snart atter og kom med den Kallske samling til det kgL. bibliotek, hvor de en tid opbevaredes, indtil de nu er optagne i den Arnamagnæanske samling som Accessoria 8.