Grundtvig, N. F. S. Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 7. maj 1869

78

[Denne tale blev gengivet i Dansk Folketidende som referat og ikke trykt efter manuskript.]

Biskop Grundtvig [...] mindede om det gamle Sagn om Kong Skjold, at han blev gift med Gefion, som pløjede 📌Sæland fra 📌Sverrig, og rejste saa sit Kongesæde i 📌Lejre i Nærheden ad 📌Roskilde. Hvormeget Sandt der kan ligge til Grund for Sagnet, er ikke godt at vide, men at der har ligget noget Sandt tilgrund, kan vi slutte deraf, at 📌Lejre virkelig blev Kongesædet i Oldtiden; og at det har været en meget glædelig Begivenhed, da Kongetronen i gamle Dage blev rejst i 📌Danmark, følger af sig selv, ligesom Navnet “Gefion” ogsaa ligefræm betyder Glæde. Af denne Glæde bærer ogsaa Oldsagnene tydelige Spor; thi det fortælles jo om Frode Fredegod, at han havde faaet en Lykke-Kværn, som kunde male alt, hvad han forlangte af den, og som maatte male Guld og gode Dage, følgelig ogsaa Glæde, til Kong Frode og hans Folk. Men den Glæde, som saaledes i Oldtiden rejste sin Dronningestol paa 📌Sæland, den skulde ikke forgaa, men i Tidens Løb blive klar og lys, som der peges paa i en af vore Kæmpeviser, hvor en fangen Havfru spaaed Dandronningen om de tre Sønner, hun skal føde, og af hvilke den tredie skal blive en Vismand uden Mage. Det er, hvad der nu sker, idet den danskkristelige Oplysning voxer op iblandt os, som ikke er den hjærtelige Glæde fjendsk, men i hvilken denne bliver klar og lys, og dertil tør vi frit lykønske Folket og lykønske de unge Piger, som nu skal gjøre Bekjendtskab med den.