Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Skriftemaal og Altergang

Endnu har jeg imidlertid ikke opgivet Haabet om Præste-Friheden i Folkekirken, som baade er forberedt ved Sognebaandets Løsning, og maa jo for den verdslige Øvrighed i 📌Danmark findes borgerlig uskyldig og uskadelig, da den jo ikke er noget nyt, men har fundet Sted hos os i et halvt Aarhundrede, og det i en selvtagen, ulovlig Skikkelse, uden at Øvrigheden i mindste Maade fandt den betænkelig, førend jeg gjorde Anskrig, fordi Præste-Friheden uden Sognebaands-Løsning var utaalelig ikke blot for troende Christne, men for alle Troende, der umulig kunde skifte Tro, hvergang de skiftede Sognepræst, og kunde dog ikke heller paa een Gang baade skatte Troen og være ligegyldige ved Troen.