Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Skriftemaal og Altergang

Snart i tyve Aar har jeg nu stræbt at forhindre eller forhale den christelige Udtrædelse af Folkekirken, og jeg turde det, selv da 👤Søren Kierkegaard sigtede mig desaarsag som den værste af dem alle i Røverkulen, jeg turde det, fordi jeg havde havt Leilighed til at vise, at jeg “talde fordi jeg troede” og skyede intet Offer for Menighedens og min christelige Frihed, men skal jeg leve med i Guds Kraft nogle Aar endnu, da lader det til, at jeg skal opleve den Dag, da jeg maa opgive Haabet om i Folkekirken at finde den Frihed, som 👤Christi Sandhed og hans Menigheds levende Væxt i Naaden og Sandheden kræver, maa opgive Haabet, især fordi Endeel af dem, der skulde været med at kræve Friheden, forblindede modsætter sig den almindelige Præste-Frihed i Folkekirken, uden hvilken de christelige Præsters evangeliske Frihed i Folkekirken er umulig, medens det falske Skin af Christelighed, som Vedkommende tænker, Folkekirken maa beholde, for at christelige Præster kan tjene i den, altid har været og altid vil være en Vederstyggelighed for Herren og en Pest for Livet i ham. Og skal det skee, maa jeg opgive Haabet om den Frihed, som alt ved Sognebaandets Løsning er halv opnaaet og som vor Troes Fjender, saasnart de seer, vi er de Stærkeste, selv maae foretrække, 286da nødes jeg til at vise, at jeg, for 👤Christi og hans Menigheds Skyld, heller ikke skyer Udtrædelsens Farer, som neppe Nogen i vore Dage har klarere seet og aabnere skildret end jeg; thi følger der ikke Opreisning og et nyt Levnetsløb paa Menighedens Opvækkelse ved Herrens Røst, da falder den opvakte Menighed snart i Søvn paany, og det Sidste bliver værre end det Første, og uden Frihed til at være som Gud skaber os og til at voxe, som Gud giver Velsignelse, kan Menigheden umulig i Folkekirken voxe en guddommelig Væxt.