Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Skriftemaal og Altergang

Naar vi nu har christelig Tro paa den hellige Nadver, paa 👤Christi Legems og Blods Fællesskab, som de Vantroe og Ugudelige ikke blot er fremmede for, men staaer fjendlig og fnysende imod; naar vi har den Tro, som jo maa forudsættes hos alle christelige Præster, og vi saa betragter den i Folke-Kirken sædvanlige Altergang iflæng, da er det intet Under, at flere og flere Læge eller Menigmænd finder det saa selvmodsigende eller oprørende, at de, naar man ikke vil holde særskilt Altergang for dem, gaaer ud af Folkekirken og holder Altergang paa egen Haand; men vel er det et Under, at ikke alle Præster, som vil gjælde for troende, derved føler sig drevne til den Erklæring, at nu maa det bære eller briste, nu maa Folke-Kirkens Øvrighed og Værger indrømme dens Præster al den Frihed i de saakaldte Sacramenters Forvaltning, som sætter dem istand til, derved at følge deres Overbeviisning om Herrens Indstiftelse, eller ogsaa maae vi christelige Præster aabenlyst træde ud af Folkekirken og bede alle sande Christne følge med os.