Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Skriftemaal og Altergang

Der er altsaa virkelig en dobbelt Synds-Forladelse, den guddommelige nemlig, som skjænkes i Daaben, og den menneskelige, som hører til Nadveren, og skjøndt den guddomme lige Syndsforladelse i Daaben kun er betinget af Troen og Bekjendelsen under eet, og er aldeles fuldstændig, saa gives den dog kun under den Forudsætning, at den indbyrdes men neskelige Synds-Forladelse kommer til hos Menigheden, følgelig igrunden med det Forbehold, at den falder bort, naar Vedkommende unddrager sig, som Herren baade har viist os i Lignelsen om de titusinde Pund, og har udtrykkelig vidnet for sine Disciple, at dersom de 281ikke indbyrdes tilgive hverandre deres Skyld, da vil den himmelske Fader ikke heller tilgive dem deres.