Grundtvig, N. F. S. Ordet og Troen efter Christi egen Lærdom

Værkets baggrund

“Om det attende Aarhundredes Oplysning i Salighedens Sag” blev trykt i april- og majhæftet af første bind af Theologisk Maanedsskrift (1825), som blev redigeret af 👤Andreas Gottlob Rudelbach og Grundtvig selv. Det nystartede tidsskrift skulle tage kampen op med rationalismen, der ifølge 👤Rudelbachs fortale gennemsyrede samtidens teologi:

Vantroen, ei længere sikker paa sine egne Børn, der begynde at skamme sig ved deres Moder, har nu snedigen opfundet sig et nyt Navn, som bedre kunde klinge for høviske Øren; den kalder sig Rationalisme. Før lod den haant om al Troe som et Gjøglespil og Præstebedrag, nu priser den sig selv som fornuftig Troe (Rudelbach 1825, s. 2)

Grundtvigs artikel om 1700-tallets oplysning fungerede som tidsskriftets indledende angreb på rationalismens filosofiske grundlag.