Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra De syv Sakramenter

At der nemlig i Daaben og Nadveren baade er noget Synligt og noget Usynligt, det er ikke deres Kiendemærke, saa de skulde kunne slaaes sammen med alt hvad der deels er synligt og deels usynligt, eller deels et synligt Tegn og deels en usyn lig kun betegnet Ting, men Herrens Indstiftelser til det faldne Menneskes Opreisning maatte kun have baade synlige og usynlige Bestanddele, for at omfatte hele Mennesket, der jo er en Forening af det Synlige med det Usynlige, og de synlige Ting i Daaben og Nadveren er derfor ikke Tegn paa det Usynlige i dem, men hører ligesaa virkelig til Tingen, til det guddommelige Læge-Middel i sin Heelhed, som Legemet hører til Menneskeligheden. Om vi kan eller ikke kan giætte, hvorfor Vorherre med sit Ord i Daaben har optaget Vand og i Nadveren Brød og Viin til sin Aands Brug, det er her ligesaalidt Spørgsmaalet, som om vi kan giætte Grunden til, at vort eget Menneske-Legeme, for at oplives af Guds Aande, netop maatte have de Bestand-Dele, det har, men da Herren, blandt alle synlige Ting, som stod til hans Raadighed, har til sin Daab valgt det mageløse legemlige Rense-Middel, som Vandet er, og til sin Nadver det fineste legemlige Nærings-Middel for Menneske-Livet, som Hvedebrødet og Vinen er, saa seer vi let, at de synlige Ting ved Herrens Indstiftelser paa een Gang er Billeder af de Aands-Kræfter, som giennemvirker 295dem, og Spirer til den ny, rene og klare Legemlighed, som Herren vil skiænke alle Sine, for ogsaa legemlig at være herlig i sine Helgene og beundringsværdig i alle sine Troende. Da nu ogsaa “Vandet” baade efter Skabelse-Bogen, og efter den Verdens-Kløgt, der kun nødig giver enten Skaberen eller Skabelse-Bogen Ret, er hele Legems-Udviklin gens dunkle Moderskiød, hvorover Guds Aand under al Skabelse svæver; saa fristes de Christne ligesaalidt til papistisk at læse over Daabs-Vandet for at indvie det med Daabs-Ordets Kraft, som til papistisk at forgiøre Nadver-Brødet og Vinen til hvad paa Jorden kun Guds-Ordet, som blev Kiød, kan og vil være.