Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Om en god Skolebog i Verdenshistorien

Foretrak man imidlertid en Priis-Udstilling, da maatte i mine Tanker enten Prisen være betydelig større, eller den saakaldte Lykkelige dog i det mindste beholde Eiendomsret over sit eget Arbeide, kun indskrænket, som før sædvanlig, ved en bestemt billig Priis paa Skolebogen; thi skulde han, som sidst, for Udsigten til 1000 Daler, give Afkald paa Honorar for sit Arbeide, da vilde vist ingen Historiker af nogen Størrelse indlade sig paa saa fattige Vilkaar. Kunde og vilde nemlig Nogen skrive en god Skolebog i Verdenshistorien, der, som sagt, er et stort og almindeligt, daglig mere følt Savn, da kunde han, selv i det lille 📌Danmark, magelig faae et større Honorar end 1000 Daler, og, vilde han lade den oversætte i Haandskrift, rimeligvis i 📌Tydskland eller 📌Engeland finde en Forlægger, der ikke pruttede, og hvad skulde da bevæge ham til at indsende et Arbeide, som, selv naar det erkjend2tes for mesterligt, ei engang lønnede ham haandværksmæssigt for den Tid og Bekostning, han havde anvendt derpaa!