Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Ved første Øiekast kan det jo vel synes, som kun Heimdal, med sit Guld-Horn, sin Guld-Top, sine Guld-Tænder og sit skærpede “Mande-Hoved”, staaer for hele 📌Norden, mens 376Holger, efter Æventyret, ligesom Odysseus, ligger i Dvale paa en forborgen Øe, hos Ælve-Dronningen, for engang, forynget, at komme tilbage og frelse, ikke hele 📌Norden, men kun 📌Danmark af Nød og Vaande, men det er kun et Skin, som strax forsvinder, naar man besinder sig paa, at Holger Danskes Krønike er ingenlunde Dansk Arbeide, men er opdigtet i fremmede Lande, hvor baade Normannisk og alt Nordisk blev kaldt Dansk, saa 📌Danmark har slet ikke meer Ret til Holger end de andre Nordiske Riger, ja, oprindelig, mindre end 📌Norge, da det aabenbar er “Normannen”, der har omklædt Oldtidens mythiske Grændse-Vogter i Middel-Alderens æventyrlige Ridder-Dragt. Har derfor 📌Danmark, ogsaa i denne Henseende, et lille Fortrin, da ligger det dog kun deri, at vi nok var de Sidste, der kom Holger ihu, og de Første, der kiendtes ved ham i hans ny Skikkelse, men selv det bliver kun et virkeligt Fortrin, naar han kommer først og bedst i Virksomhed hos os, og det vil sige, hvis vi bliver de Første, hos hvem den Nordiske Betragtning og Benyttelse af Menneske-Livet paany træder i Kraft, hvad jeg vel inderlig ønsker og derfor dristig har troet, men, skiøndt jeg haaber det endnu, maa jeg dog vide, at min naturlige Partiskhed for 📌Danmark kan deri let have spillet mig et lille Puds, og, om nu saa var, skulde jeg endda være velfornøiet, naar vi i 📌Norden kun ret aabenbar kappedes om, hvem der kunde give Holger det bedste og kraftigste Haandtryk, og hvor Heimdals Klang-Horn kunde lyde renest og klarest og videst omkring over Land og Hav. Naar jeg imidlertid betragter Levningerne af det gamle 📌Dannevirke, hvis første Navn var 📌Holger-Diget”, da skiønner jeg ikke rettere, end at der virkelig rører sig Noget i Dagningen, som ligner Holger paa et Haar, og kaster 377Handsken til 👤Barbarossas Gienfærd med den samme Mine, som fordum til “Diderik af Bern”, saa Omkvædet bliver paany “Nu stander Striden 📌Norden under 📌Jylland”, og Ingen kan fortænke mig i, at jeg her, midt imellem Dannekvindens Sønner og Døttre, som gløde for Danskhedens Kæmpe, finder hans Nærværelse bekræftet.