Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Haandbog i Nyaars-Tidens Historie

Hvad mig selv angaaer, da veed den Nordiske Læseverden nok, jeg er just ingen stor Beundrer af de sidste Aarhundreders Heltegierninger; men jeg tør forsikkre dem, at hverken miskiender jeg den nyere Histories mageløse Vigtighed for os, ikke heller har jeg anvendt mindre Flid paa at finde og benytte de bedste Kilder, end, jeg veed, alle Kyndige har sporet i de forrige Bind.