Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Haandbog i Nyaars-Tidens Historie

Det ovennævnte Værk vil udkomme paa Undertegnede Boghandlings Forlag i fire Hefter og Størrelsen vil blive som de forrige Bind imellem 40 og 50 Ark. Prisen bliver for Subskribenterne 8 ß. Arket paa Trykpapiir. De ny tiltrædende Subskribenter, som tillige ønsker at eie de to første 2Dele af Værket, som tilsammen koster 7 Rbd. 2 Mk., bedes om at vedføie deres Ønske paa Subskriptions-Planen. De som paatager sig Uleiligheden med at samle Subskribentere erholde paa 10 Exemplarer det 11te frit.