Grundtvig, N. F. S. Menneske-Slægten

276

Menneske-Slægten.

1

Aandepustet fra det Höie
Gjorde mig til Jordens Drot,
Abekat og Papegöie
Af mig har en Skygge blot:
Abe Skyggen af mit Bryst,
Papegöien af min Röst,
Men mit Blik, mit Ord og Mæle
Ei al Verdens Ravne stjæle.

2

277 De Umælende herneden,
Immer eens, fra Först til Sidst,
Er, som Skoven og som Heden,
Havet her og Klippen hist,
Lagt i Elementers Baand,
Deres Liv har ingen Aand;
Ene giennem alle Tider
Til Forklaring jeg fremskrider.

3

Döden, som og jeg maa friste,
Seierrig jeg giennemgaaer;
Ei blot Runer kan jeg riste,
Saa mit Navn med Klippen staaer,
Men, trods Döden, kæmpestærk
End fortsætter jeg det Værk,
Som, Aartusinder tilbage,
Yppedes i Ungdoms-Dage!

4

Hvad mig tidlig randt i Sinde,
Som det Aanden mig indskiöd,
Hvad jeg kæmped for iblinde,
Da min Fölelse jeg löd,
Det med Flid jeg pönser paa
Nu at kiende og forstaae:
Jordens Dyb og Himlens Bue
Haaber jeg at giennemskue.

5

Sjungende jeg kom til Verden,
Selv min Graad var Vemodssang,
Skjaldekvad med Herrefærden
Fölger som med Ordet Klang;
Al min Vidskab var kun Tant,
Hvis Grund-Tonen ei jeg fandt;
Thi hvad först mig laae paa Tunge,
Sidstemand skal klart udsjunge.

6

278 Först jeg gik paa lange Reiser
Efter Soel og Himmeltegn,
Derom Mindes-Mærket kneiser
Herlig i hver Himmel-Egn;
Siden pröved jeg med Lyst
Kræfter mine saa i Dyst,
At hvor jeg holdt Slag med Jetter,
Sporet aldrig man udsletter.

7

Nu jeg sidder og aftegner
Reisen hist og Daaden her,
Overveier og beregner
Alting baade fjernt og nær,
Til i mig fra Fod til Top
Under Solen Alt gaaer op,
Saa al Verden jeg omspænder
Billedlig med mine Hænder.

8

Slægte-Ledd og Folke-Stammer,
Hvori længe jeg var deelt,
Samler jeg nu i mit Kammer,
Sammensmelter til et Heelt,
Alle Tungemaal og Sprog
Mödes i min Tone-Bog,
I den finder Fugl fra Östen
Fader-Ordet, Moder-Rösten.

9

Alle Veie i det Vilde,
Ved et Feiltrin stygt og stort,
Gik vel först fra Livets Kilde
Sörgelig til Dödens Port,
Vende ved en Kraft i Lön,
Dog som den forlorne Sön,
Atter i Naturens Orden
Klarlig hjem til Odelsgaarden.

10

279 Engle en af Mine hylde,
Synge höit: Han er Guds Sön,
Han oprandt i Tidens Fylde,
Frelste herlig 👤Adams Kiön!
Han afkasted Dödens Aag,
Vendte Blad i Livets Bog,
Baned giennem dybe Vande
Vei til Hjertets varme Lande!

11

Deres Navn er Christenheden,
Der jeg leved op paany,
Kvægedes ved Duft fra 📌Eden,
Svang mig atter let i Sky,
Skimter alt det skjulte Baand,
Som forbinder Stöv med Aand,
Straalebaandet, som herneden
Dunkelt nævnes Kiærligheden.

12

Nu en Lyst det er at lære
Sandheds Sprog om Tidens Löb,
Til Forklaring let at bære
Livets Lys i dunkelt Svöb,
Födt med Evighedens Glands
Til den ægte Straalekrands.
Önsk mig, Jord og Hav, til Lykke!
Himlen er mit Hovedsmykke.

N. F. S. Grundtvig.