Grundtvig, N. F. S. Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands

I Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands kommenteres alle førstetryk, dvs. alle digte, taler, fodnoter og lignende, som ikke tidligere har været udgivet. Genoptryk kommenteres ikke. Der henvises i stedet med link til det kommenterede førstetryk i Grundtvigs Værker.


kvinde, der har guldbryllup.

tilnavn.

de danskes bod, dvs. hjælp (egentlig et tilnavn til dronning 👤Thyra).

omgives med et strålende lys.

dvs. scepters.

ens rette åndelige hjem.

konkurrencen mellem sangere.

ypperlig, fortrinlig.

også.

rosernes blomstringstid, foråret.

aften- eller nattetiden; ifølge folketroen kan der ses blålige flammer over steder, hvor der ligger begravet en skat.

den danske kærlighed.


“Gylden-Aaret” blev trykt første gang i Den Nordiske Kirke-Tidende, den 26. januar 1834, nr. 4, sp. 49-62. Grundtvigs angivelse af datoen 28. januar sigter sandsynligvis til kongens fødselsdag. Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.


“28de Januar 1839” blev trykt første gang under overskriften Sang i Anledning af Hans Majestæt Kongens høie Fødselsdag den 28de Januar 1839. Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.


dvs. sjællandske.

sjællænderne.

ganske vist, sandt nok.

legeme, jordiske rester.

forbigående fiks idé.

troværdige.

så vidt vi ved.

bortset fra.

aldeles uventet, himmelsendt.

af alle.

ligbål.

mine herrer.

dristighed.

varsler, forudanelser.

bortset fra.

våbenskjold.

mine herrer.

bemærkelsesværdige.

småkongerne.

nedsættende betegnelse for oplysningstiden.

ganske vist, sandt nok.

hentydning til bøndernes deltagelse i de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlingerne).

bortset fra.

dvs. kunstlede; unaturlige.

hentydning til bøndernes deltagelse i de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlingerne).

helt bestemt.

ophævelse.

de rådgivende provinsialstænders. De rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne (ofte kaldet stænderforsamlingerne) blev indført ved kongelig forordning af 28. maj 1831 og var i funktion fra 1835.

endog.

mine herrer.

rimelige.

dømmekraft, forstand.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlingerne).

bøndernes mere ædle præg. Hentyder til stavnsbåndets ophævelse i perioden 1788-1800.

allerede.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlingerne).

ganske vist.

sjællænderen.

sjællænder.

sjællænderne.

legeme, jordiske rester.

rundt omkring i landet.

dvs. nænnede.

sjællænderne.

krigen mod det vestslaviske folkeslag venderne.

nærmeste.

rundt omkring.

ganske vist, sandt nok.

Disse strofer blev trykt første gang i december 1839, under overskriften Kong Frederik den Sjettes Eftermæle i Danske Samfund. Titlen blev ændret til Dansk Bonde-Vise om Kong Frederik den Sjette Høilovlig Ihukommelse i 3. udgave af værket. Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.


udbredt, fælles.

skæbne, held.

danske konge.

fornemme, mægtige konge.

ganske vist, sandt nok.

alt held.

konges bryst.

bestride, frakende.

mine herrer.

kærligt.

mine herrer.

kritiker (nedsættende).

højt æret.

give lige for lige; ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 2.919, og Grundtvig 1845, nr. 923. Usaadt betyder ukogt.

hentydning til ordsproget “Det er en slem Haand, der ei vil sit Hoved værge”, jf. Mau 1879, nr. 11.889, og Grundtvig 1845, nr. 1.163.

udmærke sig.

mine herrer.

videnskabens.

rimeligt.

videnskabsmænd.

vætte, der mentes at have bolig i og beskytte landet.

prangende.

legeme, jordiske rester.

rundt omkring i landet.

graven.

ifølge folkelig overtro, kunne der ses blålige flammer over steder, hvor der lå begravet en skat.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 4.949, og Grundtvig 1845, nr. 1.495.

konge.

skik.

folk.

mine herrer.

på spottende vis, spydigt.

jf. Mau 1879, nr. 3.295, og Grundtvig 1845, nr. 1.010.

i stor mængde; nævefulde.

ondskabsfuldhed.

manddrab; mandefald.

lænker.

ondskabsfuldhed.

allerede.

her i landet (folkevisestil).

den gyldne tid.

ordsprog, jf. Grundtvig 1845, nr. 246.

hverken.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlingerne).

del af ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 2.873.

derude.

skæbne, held.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlingerne).

rynker.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlingerne).

bryst.

de rådgivende provinsialstænders (ofte kaldet stænderforsamlingerne).

tåler ikke stærkt tryk af bidslet i munden (egentlig om heste).

(en hests) hovedtøj.

jf. Mau 1879, nr. 1.143, og Grundtvig 1845, nr. 668.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlingerne).

højt ærede.

dvs. hellere.

mine herrer.

ganske vist, helt bestemt.

dvs. hal, kongesal.

dvs. løjbænken.

rigsæblet.

dvs. scepteret.

de rådgivende provinsialstænder (ofte kaldet stænderforsamlingerne).

hentyder til den 28. maj 1831, hvor de rådgivende provinsialstænder i Danmark og hertugdømmerne blev indført ved kongelig forordning. Denne dag blev senere fejret som en nationaldag.

uvisnelige; som ikke kan visne.

bestemt, afgjort.

lovsang.

mine herrer.

ikke.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 4.642, og Grundtvig 1845, nr. 841.


Nedenstående strofer blev trykt første gang under titlen “Kirkesang til Mindetaler efter Ordsp. 20, 28” i Nordisk Kirke-Tidende, den 5. januar 1840, nr. 1, sp. 1 f. Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.

særegen, ejendommelig.

uden tvivl, åbenlyst.

mine venner.

bortset fra.

fejlfrit, pletfrit.

troværdigt.

mine venner.

groft.

jf. ordsproget “Syn gaaer for Sagn (uden i Kongens Gaard)”, Grundtvig 1845, nr. 2.630; se også Mau 1879, nr. 9.911. I tilfældet her går selvsynet forud for sagnet (det fortalte).

kyndighed i statsmandskunst, politik.

bemærkelsesværdigt.

overståede.

viden.

mine venner.

rundt omkring.

forfædres.

blev ført ud.

værdighed.

mine venner.

glatte; farlige.

højt æret.

ganske vist, sandt nok.

dvs. syntes.

uden tvivl, åbenlyst.

ophævelse.

de rådgivende provinsialstænders (ofte kaldet stænderforsamlingerne).

uden tvivl, åbenlyst.

mine venner.

falder bort.

mine venner.

noget værdiløst eller indholdsløst.

bibelsteder.

højt æret.

ganske vist, sandt nok.

glansen, herligheden; det ydre.

så ud til at have.

således.

floskel, blomstrende talemåde.

mine venner.

højt æret.

“Efter Talen” blev trykt første gang i Sange ved Sørge-Høitiden over Kong Frederik den Sjette fra januar 1840. Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.


Disse strofer blev trykt første gang i Sörge-Sang i Danske Samfund til 28de Januar 1840. Det kommenterede førstetryk kan læses i sin helhed ved at klikke her.

ånder; genfærd.

forbigående fiks idé.

floskel, blomstrende talemåde.

tabte.

Frode Fredegods regeringstid; tid fuld af fred og lykke.

blomsterbuket.

ånder; genfærd.

tydeligvis.

i landet, i Danmark.

særligt.

indbyggerne i den fønikiske by Tyros'.

mine herrer.

målestokkene.

samlebetegnelse for kongerne 👤Valdemar 1. den Store og hans to sønner, 👤Knud 6. og 👤Valdemar 2. Sejr.

forfædrenes.

forfædrenes.

jf. ordsproget “Syn gaaer for Sagn (uden i Kongens Gaard)”, Grundtvig 1845, nr. 2.630; se også Mau 1879, nr. 9.911. I tilfældet her går selvsynet forud for sagnet (det fortalte).

inderlige.

bestemt.

blændværk, illusioner.

mine herrer.

sandt nok.

mine herrer.

hverken.

dvs. hårdt.

At bruge kongens nøgle vil sige at skaffe sig adgang med magt; talemåde jf. Mau 1879, bind 1, s. 554.

værdighed.

tabte, fortabte.

den brave, hæderlige kvinde; den danske kvinde.

skikke.

dronningetronen.

dvs. hårdt.

også.

mine herrer.

universitetsfester.

bestride, frakende.

sandt nok.

sandt nok.

bekendte.

foreningen Danske Samfund.

får fjer på kroppen.

foreningen Danske Samfund.

tydeligvis.

endda.

dansk konge.

dvs. syntes.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 8.915, og Grundtvig 1845, nr. 2.388.

harpespillet, her i overført betydning om digtekunsten.

Der sigtes til Grundtvigs oversættelser, Norges Konge-Krønike af Snorro Sturlesøn (1818-1823) og Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus (1818-1823).

særskilt, speciel.

må.

dvs. scepter.

genoplivelsen.

forfædrenes.

genoplivelse.

forfædrenes.

genoplivet.

forfædrenes.

udseende; blændværk, illusion.

forfædrenes.

nuværende.

universitet eller højere læreanstalt.

legemer, jordiske rester.

bestemt.

forfædrene.

dvs. kunst; viden, indsigt.

dvs. hellere.

forfædrene.

i landet, i Danmark.

fremragende eller ædle personers.

mine herrer.

bemærkelsesværdige.

kunstfærdige.

fyldt med lys.

i landet, i Danmark.

højt æret.

trone.

værn, beskyttelse.

dvs. scepter.

endnu.

sejlede.

krans af kornaks.

en konges legeme eller jordiske rester.

vinden.

helte- eller krigersjæl.

den danske muld eller jord.

også.

legeme, jordiske rester.

dvs. vildene, det vilde.

dysset til ro.

legemet, de jordiske rester.

ny, gylden tid.

hvis.

ordsprog, jf. Mau 1879, nr. 898, og Grundtvig 1845, nr. 260 og 1.273. Bane betyder her dødeligt sår eller skade.

her i landet (folkevisestil).

endnu.

højlydt.

skal gå (optativ).

arbejd dig frem.

Anvendt litteratur