Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Det Danske Samfund

Saavidt jeg seer, har det imidlertid ingen Nöd, vi nu skulde slippe Holger, för vi har prövet hvad han duer til, og har vi först det, slippe vi ham vist aldrig meer, men vandrede, naar galt skulde være, heller ud med ham til 📌Jerusalem, end sad her igien og kukelurede som Snegle, eller, hvad end er sörgeligere, hvor lystig det end klinger, dandsede efter de Fremmedes Pibe. Vi slipper ham ikke, men vi holder paa ham, thi det giör vi netop nu, da vi gribe efter en aandelig Kiæde mellem os og Folket, eller rettere Brændpunktet, hvorfra Kraften udspringer til fri Bevægelse og fredelig Vexelvirkning, og levende Hegn om Folkevangen, thi dette Brændpunkt er jo Folkeaanden, ved Navn Holger Danske, saa, er han hos os, da er det fundet og Værket maa lykkes.