Grundtvig, N. F. S. Jule-Nat og Nyaars-Dag

1

Jule-Nat og Nyaars-Dag.

1

Et Drømme-Syn for Hedninger
oprandt om Dagens Moder:
Ham føder Nat den himmelske
til mange Dunkles Broder!

2

Den Drøm var af de lyseste
i Dødens Skygge-Dale,
Saa bedre Ingen billedlig
kan 👤Christi Fødsel male!

3

Han Dagen er fra Evighed,
den sande Morgen-Røde,
Dog lod Han til en Dødelig
i Dunkelhed sig føde!

4

I Ham oprandt og kjendelig
en Nyaars-Dag paa Jorden,
Med Morgen rød i 📌Østerleed
og Aften sød i 📌Norden!

5

Den Nyaars-Dag guddommelig,
hvis Glands skal Støv forgylde,
Som Søn af Jord den natlige
blev født i Tidens Fylde!

6

Den Dag som Engle frydes ved,
i Kraft skal evig funkle,
Da Broder blev paa Jorderig
til Millioner Dunkle!

7

Som Nyaars-Dag er Broder til
de Mørkeste i 📌Norden,
2Saa Herren selv til Mennesket,
det Dunkleste paa Jorden!

8

Vel aldrig Nat var skumlere
for Aanden paa vor Klode,
End Keiser-Dagen glimrende,
for Helved kun den Gode;

9

Hvor Lampen, den guldarmede,
i Helligdommen brændte,
Sig Dagens Lys det himmelske
i Løn dog selv antændte!

10

Hvor Røsten af Propheterne
end hvisked Trøst i Vaanden,
Der Moder-Hjertet Frelseren
undfangede af Aanden!

11

Den Barne-Moder lykkelig,
hos hvem i Løn Han hviled,
Af Skjalde maa og lignes ved
en Nat med Dagning-Smilet!

12

Ja, som en Dronning smilende,
med sammenlagde Hænder,
Hun Kongers Konge billedlig
i Barne-Svøb omspænder!

13

Saa giennemklinge Tiderne
👤Marias Lovsangs-Toner,
Hun der med Hjerte-Straalerne
sit Hoved ydmyg kroner!

14

3Og for at Alt sig lystelig
med Drømmen kunde rime,
I dunkle Vraa ved Nattetid
slog Herrens Fødsels-Time!

15

Det gjordes Alle vitterlig,
af himmelske Herolder,
At Nattens Slør nu svøbde sig
om Dag i lyse Folder!

16

Ja, i en Engels Skikkelse
blev Morgen-Skiær tilskue,
I Natten svøbt, saa Hyrderne
paa Marken maatte grue;

17

Dog, grue kun, til glædelig
det klang fra Tone-Skyen:
I Dag en Frelser visselig
er født i 📌Davids-Byen!

18

Det Herren er, Guds Salvede,
den Ranke sig har krummet,
I Barne-Svøb i 📌Bethlehem
ham favner Krybbe-Rummet!

19

Saa Herrens Byrd høitidelig
hans Fader lod forklare,
Og om Herolden straalende
sang lydt en Engle-Skare:

20

Til Ære for den Høieste,
nu er der Fred paa Jorden,
Nu er der Fryd i Mennesket,
som Soelskin efter Torden!

21

Et Tone-Hav, opbrusende,
det ligned fra det Fjerne,
Fra Dagning-Skyer hvidlige
omkring en Morgen-Stjerne!

22

I Skoven sig vidunderlig
gjentager Tone-Mødet,
Vi hilse Nyaars-Dagningen
i Jule-Midnatskiødet!

23

4Ja, atter i en Lignelse
det klinger nu forblummet:
Sig skjuler Straale-Skyderen
i Svøb i Krybbe-Rummet!

24

Hvor Hjertet favner brændende
Guds Ord i Kirke-Vangen,
Der toner og for Hyrderne
i Dag-Skiær Engle-Sangen!

25

Ja, Dagen, født i 📌Bethlehem,
ved Jule-Midnatstide,
End svøber Nat den himmelske
i Morgen-Skyer hvide!

26

Saa svæver Han for Tankerne,
til alle Skyer gløde,
Da vi skal see med Øinene
den gyldne Morgen-Røde!

N. F. S. Grundtvig.