Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Hvor Christendommen betragtes som en Stats-Sag, er det følgeligt, at Man ogsaa i Stats-Historien begynder en ny Tids-Alder med 👤Christi Fødsel; men naar Man seer, det kun i Middel-Alderens Dunkelhed kunde falde Folk ind saa grovelig at forvexle Kirke og Stat og Forholdet til Himlen med det til Jorden, da har det store Mis-Greb sædvanlig til Følge, at Man ogsaa bliver blind for den historisk-virkelige Forbindelse, der er mellem Christendommen og alle den ny Verdens Borger-Samfund. Derfor er det nu almindeligt i Stats-Historien knap at nævne den 👤Christus, hvis Fødsel Man dog regner efter, men deristeden at opregne alle 📌Roms Tyranner fra 👤Augustus til 👤Augustulus, som om Slaveriet under dem endnu bestandig var Et af Old-Tidens Borger-Samfund, der først opløstes ved 📌det Vestlige Riges Undergang, og gav Plads for et lovløst Barbari. At Man herved reent glemmer 📌det Østlige Romer-Rige, der dog alle Dage var ligesaa godt et Borger-Samfund som 📌det Vestlige, og burde altsaa trolig følges til 📌Konstantinopels Indtagelse, uden at ændse Barbariet, det er latterligt nok, og lader sig neppe forklare uden deraf, at vore Skoler var Latinske, ikke Græske; men Hoved-Feilen er dog den, at Man derved paa den ene Side sønderriver og forvirrer 18Middel-Alderens Stats-Historie, og paa den Anden forvexler Borger-Samfund med Slaveri, og at en saadan Feiltagelse hos de Lærde maa i Vidskabs-Tiden have sørgelige Følger for Staten, indseer man let.