Grundtvig, N. F. S. Ordets Opstandelse

545

Ordets Opstandelse.

1

👤 Jesus, Dødens Overvinder!
Du, hvis Ord er Liv og Aand,
Stat os bi mod Livets Fiender,
Fri os ud af deres Haand,
Høilig til den Helt vi trænge,
Som kan Dødens Lænker sprænge!

2

See vi til vort eget Hjerte,
Templet for din Aand paa Jord,
Flux vi føle det med Smerte
Daanet der er Livets Ord,
Dine Løfter, Skygger lige,
Flagre i de Dødes Rige!

3

Søge Kirken vi hernede,
Legem Dit med Guddoms-Kaar,
Trindt vi see sig kun udbrede
546Sørgelig din Kirke-Gaard,
Dødens Herredømme sander
Stenen der med Hoved-Pander!

4

Rører i vort Hjerte-Kammer
Livet stundum sig endnu,
Rører Læben sig og stammer:
👤Jesus, i dit Ord er Du,
Skogrende os Fienden haaner,
Lyden døer og Læben blaaner!

5

Derfor see til os i Naade,
Herre ved Guds høire Haand!
Løs dog snart den store Gaade,
At dit Ord er Liv og Aand!
Hos det Par, som for dig græde
Viis, at Du er selv tilstæde!

6

See, dit Ord er lagt i Graven,
Muret op med Kalk og Steen,
547Trindt omkring i Dødning-Haven
Smuldre Helgen-Folkets Been,
Vove Seiglet vi at bryde,
Romer-Spyd os Spidsen byde!

7

Selv Du veed, vi er ei Helte,
Som de fordum saaes paa Jord,
Stenen ei kan vi bortvælte,
Ach, thi den er saare stoer,
Vel som Dværge vi, ei større,
Stønne maae for Klippe-Dørre!

8

Derfor lad en Engel dale,
Alt som Straaler gaae fra Soel,
Lægge Vagten dybt i Dvale,
Giøre Stenen til sin Stol,
Lad sig brat paa Lynets Vinge
Ordet fra sin Grav udsvinge!!

9

Ja, lad opstaae fra de Døde
Ordets Tugt og Ordets Trøst,
Og lad Hjertet i os gløde,
Mens vi lytte til din Røst,
Lad os, naar Du Brødet bryder
See, det er som Ordet lyder!

10

Frit vi da skal drage Aande,
Løst er da vort Tunge-Baand,
Bod vi har da for al Vaande,
Høit sig fryder Sjæl og Aand,
Bryder ud med Toner søde:
Vær velkommen fra de Døde!

11

Ja, velkommen! sødt det klinger,
Guddoms-Ordet født paa Ny!
Som paa Aande-Drættets Vinger
Farer, naar Du vil, i Sky,
Kommer dog som himmelfaldet
Overalt, hvor Du er kaldet!

12

Aldrig meer Du os forlader,
Jorden fik i Grav Du kiær,
548Vel gaaer hiem Du til din Fader,
Men er os dog lige nær,
Kalder frem i Christi Kirke
Alt hvad Liv og Aand kan virke!

13

👤Jesus! ja, vi troe og haabe
Selv i Dødens Skygge-Dal,
At Du hører, før vi raabe,
Svarer, før vi bede: tal!
Blev, til Liv for mange Døde,
De Opstandnes Første-Grøde!

14

Ja, vi troe, men Tvivl sig klæber
Som en Øgle til vor Tro,
Døden spiller os paa Læber,
Hvor vi mellem Skygger boe,
Haabet er som mat det glimter,
Naar bag Sky vi Maanen skimter!

15

O, lad Troen sig nedsænke
Dybt i 📌Jordans rene Flod,
Lad os ei med 👤Naaman tænke
Hver en Strøm er lige god,
Lad ei Fienden os indskyde,
Lidt det er dit Ord at lyde!

16

Da gienfødes Hun saa fage
I det store Trilling-Navn,
Vender moderlig tilbage
Med en Gudsøn i sin Favn,
Som skal aldrig smage Døden:
Haabet, Guddoms-Morgenrøden!

17

Hans er Smilet, som udsmelter
Hjerte-Suk til Harpe-Klang,
Han er Kæmpen som bortvælter
Stenen under Engle-Sang,
Han har Lyset, han har Aanden,
Derfor Alt kan Barne-Haanden!

18

👤Jesus! ja, Du vil jo være
I os Herlighedens Haab,
549Fødes til Gud Faders Ære
Hos os i vor Barne-Daab,
Voxe i os Alle sammen
Over Sky med Fryd og Gammen!

N. F. S. Grundtvig.