Grundtvig, N. F. S. Subskriptionsplan paa en Haandbog i Verdens-Historien

5

Subskriptionsplan

paa en

Haandbog i Verdens-Historien.


Pastor N.F.S. Grundtvig agter, hos Undertegnede, at udgive en Haandbog i Verdens-Historien, vel nærmest beregnet paa den studerende Ungdom, men dog, som han tør haabe, omtrent lige læselig for alle dem, der ønske sig en lys og livlig Forestilling om det Mærkværdigste, der er skeet i Tidens Løb. Der er nemlig Bøger nok i mange Sprog, der spille paa de navnkundige Mænd og store Begivenheder gjennem alle Tids-Rum, men en Haandbog i Verdens-Historien, der omtrent kan forstaaes af sig selv, og giver virkelig Beskeed om det Største, der har tildraget sig, med Udeladelse af Alt, hvad enten kun 6har umiddelbar Vigtighed for den historiske Professor, eller bebyrder og trætter dog Begyndere, istedetfor at veilede og oplyse dem; en saadan Bog er ingensteds nem at finde, og fattes aldeles i vor Læse-Verden. Opgaven er vist nok heller ikke let at løse, men den er vigtig nok til at undskylde de Ufuldkommenheder selv heldige Forsøg maae have, og da Forf. føler baade Drift og Kald til at gjøre sit Bedste, smigrer han sig med det Haab, at Publicum ogsaa, ved en tilstrækkelig Subskription vil sætte ham istand dertil.

Bogen vil udgjøre tre Bind i stor Octav, hvert omtrent paa 30 Ark, det Første om Oldtiden (til 📌Roms Fald), det Andet om Middel-Alderen (til 📌Constantinopels Indtagelse), og det Tredie om Nytiden lige til ind i vore Dage, og, saavidt Forfs. Tid og Kundskaber tillader, vil Alt blive øst af de bedste Kilder, det vil her sige: af de Bøger, som ligge Begivenhederne nærmest og have opfattet dem livligst, da det er Historiens nærmeste Opgave, at lade Folkefærd, Tidsrum og Begivenheder skildre sig selv.

Bogens Priis vil tildeels beroe paa Subskribenternes Antal, men skal dog ikke overstige 8 sk. Arket. Subskriptionen som gjælder for alle 3 Bind, sluttes sidst i Septembermaaned, ved hvis Udgang alle paategnede Planer bedes indsendte. Paa 6 Exemplarer gives Subskribentsamlere det 7de frit.

Wahlske Boghandel,

📌Ulfeldtsplads Nr. 118.