Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Krønike-Riim til Børne-Lærdom med Indledning og Anmærkninger

Fra det 11te Aarhundrede af, (da Carolingerne uddøde), har 📌Frankerig kun havt een Konge-Stamme, nemlig den Capetingiske (efter 👤Hugo Capet); men den sidste Green deraf kaldes den Bourbonske, som arvede Thronen i Slutningen af det 16de Aarhundrede, og En af disse Bourboner, 👤Ludvig den Fjortende , var allerede Naboerne saa overlegen, at de kun ved et almindeligt Forbund, som 📌Engeland stod i Spidsen for, kunde holde ham Stangen. Dette var i Slutningen af det Syttende Aarhundrede, men dog var det først i Slutningen af det Attende, og i Begyndelsen af det Nittende, 📌Frankerig med Rette blev en Skræk for hele 📌Europa. Der skedte nemlig (fra 1789) en Grund-Omvæltning, som vi kalde Revolutionen: Konge-Magt og Christendom blev afskaffet i et XVIalmindeligt Oprør, Kongen (👤Ludvig den Sextende) blev henrettet, alle fra Fortiden berømte og mægtige Slægter blev udryddede eller fordrevne, og Ny-Frankerne, som de kaldte sig, opmuntrede alle Folk til at giøre ligesom de, og lovede at hjelpe dem. Det var en farlig Sag, især fordi man længe havde anseet Franskmændene for de klogeste Folk i hele 📌Europa, og hardtad alle Fyrster forenede sig derfor om at undertrykke den franske Revolution. Det blev en lang og blodig Krig, og, skiøndt Frankerne paa alle Sider giorde stor Fremgang, havde man dog kanskee faaet Magt med dem, dersom der ikke var opstaaet en stor Mand, som giorde Ende paa den umaadelige Forvirring, hvor Alle vilde byde og Ingen vilde lyde, og denne Mand hedd 👤Napoleon Bonaparte.