Grundtvig, N. F. S. En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der kendes ikke noget komplet manuskript til En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand, men til dele af værket findes følgende manuskripter i Grundtvig-arkivet, Det Kongelige Bibliotek, København:

Signatur Type Indhold
Fasc. 146.8a Udkast “Fortale”
Fasc. 146.8b Udkast “Fortale”
Fasc. 146.9 Forarbejde indledning til en bibelhistorie
Fasc. 146.10 Forarbejde bibelhistorie fra skabelsen til Jakobs død
Fasc. 146.5 Forarbejde 11 kapitler fra skabelsen til Josef og hans brødre
Fasc. 146.7 Udkast første to kapitler
Fasc. 146.12 Forarbejde “Papisteriet”
Fasc. 146.13 Forarbejde “XLV. Johan Huss”

I manuskriptet fasc. 146.5 afsluttes hvert kapitel med en strofe. Dette manuskript blev trykt i den posthume udgave af En liden Bibel-Krønnike (1879), redigeret af 👤C.J. Brandt.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 227C.

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand udkom omkring den 14. juli 1828 ifølge annoncering i Adresseavisen på den nævnte dato. Værket blev trykt i det Poppske Bogtrykkerie og udgivet af hofboghandler J.H. Schubothe, fra hvis adresse, Børsen no. 5, det også blev solgt. Prisen var 44 skilling for de 9½ løse ark, som ikke var beskårede og hæftede, og 52 skilling for et indbundet eksemplar.

Oplagstallet kendes ikke.

En liden Bibel-Krønike fra 1828 udgives undtagelsesvist i Grundtvigs Værker, selv om den formelt set ikke er et førstetryk. Førstetrykket En liden Bibelkrønike for Børn og Menigmand udkom omkring den 17. marts 1814. I forhold til udgivelsen fra 1814 er bibelkrøniken fra 1828 dog så gennemgribende ændret i indhold, form og omfang, at Grundtvigs Værker betragter den som et nyt, selvstændigt værk og derfor udgiver den i fuldt omfang. En uddybning af forholdet mellem de to udgivelser kan læses i indledningen til udgaven fra 1828, specielt afsnittet “Grundtvigs bibelkrøniker”.

På titelbladet af En liden Bibel-Krønike står trykt, at udgaven er “Anden omarbeidede Udgave”. Udgaven fra 1828 er dog reelt tredje udgave, idet en andenudgave af førstetrykket i 1815 udkom i Kristiansand i Norge.

Senere udgaver

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand fra 1828 blev ikke genoptrykt i Grundtvigs levetid.

Udgivelsen i Grundtvigs Værker

Identifikationen af bibelreferencer i nærværende udgivelse af En liden Bibel-Krønike følger særlige regler. På titelbladet og i “Fortale” følges den almindelige praksis i Grundtvigs Værker, dvs. en differentieret henvisning til den nugældende bibeloversættelse, Bibelen 1992, og til Biblia 1787, som Grundtvig benyttede.

I selve bibelkrøniken er kun Grundtvigs eksplicitte bibelstedshenvisninger registreret. Inden for udgavens økonomiske rammer har det ikke været muligt i detaljer at identificere Grundtvigs utallige citater, referencer og allusioner. Ved ordsprog og talemåder, der også er citater fra Bibelen, følges dog den almindelige praksis.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Eksemplar fra Grundtvig-Biblioteket, katalognr. 3.2, ex. 3 (beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Grundtvig Centeret, signeret Theodor Møller (beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Grundtvig-Biblioteket, katalognr. 3.2, ex. 1 (beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 er valgt som tekstgrundlag og har afgivet faksimiler til udgaven. Den følgende bibliografiske beskrivelse tager udgangspunkt i eksemplar 1.

Formler

Format: 12o.

Eksemplaret er beskåret og måler ca. 141 × 87 mm. Det er ikke lykkedes at finde et ubeskåret eksemplar.

Kollationsformel: π6 A-H12 J10

Signaturformel: $5 signeret

Pagineringsformel: 112 blade, pagineret I-V, VI-VIII, IX-XII, 1, 2-211, [1] [= XII, 212].

Bogens format er en normal duodecimo. Den består af ½ læg a 6 blade, 8 komplette læg a hver 12 blade samt et læg a 10 blade. Det præliminære læg (π) er uden signatur, mens læg A-J er signeret fra første til og med femte blad. I de sidste 4 blade af læg J går kædelinjerne vertikalt, mens de går horisontalt i bogens øvrige blade. Side I-V, IX-XII og 1 er stumt pagineret. Den sidste side indgår ikke i pagineringen.

Indholdsoversigt

[I] titelblad. [II] imprimatur. [III] tilegnelse. [IV] blank. [V]-VIII: Fortale. [IX-XII]: Indhold. [1]-211: bibelkrønike. [1]: Rettelser.

Papirkvalitet

En liden Bibel-Krønike er trykt på håndgjort, ribbet papir med kædelinjer og vandmærker. Papiret er gulnet med tiden.

Omslag

På de benyttede eksemplarer findes ingen rester af ældre omslag eller indbindinger.

Intern varians

Ved intern kollation af de tre anvendte eksemplarer er der ikke konstateret intern varians af tekstlig karakter.

Angående varians af materiel art er eksemplar 2 trykt på tyndere papir end de øvrige benyttede eksemplarer.

Eksemplar 3 er indbundet gennemskudt, således at hver trykt side har en modstående blank side. På de blanke sider har Grundtvig i egen hånd noteret ændringer her og der. Specielt er de kirkehistoriske afsnit overstreget med blyant, mens de tilhørende blanke sider er tæt beskrevet med blæk.

Tekstkritik

Alle rettelser fra rettelseslisten er meddelt i de tekstkritiske noter.

Anvendt litteratur