Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kirkens Gienmæle mod Professor Theologiæ Dr. H. N. Clausen

Dette skulde altsaa være det guddommelige Ideal, den Christelige Kirke, under Guds Styrelse, efterhaanden har stræbt at nærme sig, og har nu alt i Prof. 👤Clausens Hoved naaet! det skulde altsaa være 👤Christi Mening, som Prof. 👤Clausens (S. 307), at fuldkommen Troes-Eenhed lader sig kun tænke mellem menneskelige Automater, hvor det aandelige Liv er kvalt! 👤Christus selv skulde, som Prof.'s Fornuft, ansee det for en Blasphemie at tillægge Aabenbaringen et saadant, Tilintetgiørelses-Øiemed, og det skal (S.343-344) være lige bibelsk, lige christeligt, enten man antager 👤Christus for Gud eller for et indskrænket Menneske, enten man betragter de menneskelige Idrætter som Virkninger af den altvirkende Guddomskraft, eller som Product af den menneskelige Frihed, enten man udelukkende haaber det evige Liv af Guds Naade, eller efter den strænge Tilregnelses-Lov som Belønning for den menneskelige Dyd; enten man betragter 19det tilkommende Liv i aandigt Lys som Samfund med Gud, eller i det lokkende Farveskiær som sandselig Nydelses-Tilstand; enten man anseer Tro eller Gierninger for Veien til at blive retfærdig for Gud! Det er da med rene Ord, at Sandhed og Løgn om Forholdet mellem Gud og Menneske er lige bibelsk, lige christelig, hvoraf da nødvendig følger, at Bibel og Christendom er ingen sand, men aldeles falsk, ingen Guddommelig, men ret egenlig en Djævelsk Aabenbaring, thi det lader sig unægtelig bevise, at Gud er Sandheds Gud, som hader al Løgn og Falskhed, og at kun Djævelen, Løgneren af Begyndelsen, kan opspinde, at Sandhed og Løgn er i Grunden Eet!