Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Medens det derfor billig overlades det Kongelige Selskab for Norges Vel, hvem Expl. af første Deel alt i Fjor ere tilstillede, at bestemme for 📌Norge, hvad dem synes bedst, kundgiøres det for 📌Dannemark: at hvis nogen Skolecommission, Skolepatron, eller anden bekiendt Mand ønsker til en Skole, enten een af Krønikerne eller dem begge, da betales hver Deel med 3 Mk. i Tegn, og ønskes Indbindingen besørget, skal ogsaa det skee paa sparsommeligste Maade, naar derom giøres nærmere Bestemmelse.