Grundtvig, N. F. S. Svanelilles Vise

👤Svanelilles Vise,

(Af Kæmpevise-Bogen No. 22 4de Part).

1

Det var sig 👤Svanelille,
Og unge Hr. Karl saa strag,
Guld-Terning saa monne de spille,
Den lange Sommerdag.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret.

2

Hør nu, stolt 👤Svanelille!
Hvad jeg vil sige dig!
368Du sørger i det Stille;
Dølg ei din Sorg for mig!
Men Svensken har 👤Svanelil daaret.

3

Min Sorg jeg aabenbare
Tør hver en Frue væn;
Men Gud min Mund bevare,
Fra dig at sige den!
Men Svensken har 👤Svanelil daaret.

4

Hr. Karl det ei mon hue;
Han svøber sig i Skind,
Gaar i den Borgestue,
Før sine Hofmænd ind.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret.

5

God Dag! Guds Fred herinde!
I kiende mig nu Raad,
Stolt 👤Svanelil at binde!
Hun giør mig Harm og Haad.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

6

En Gubbe sad derinde,
Var 👤Svanelil saa god:
Vær ei saa grum at binde
Det rene, ædle Blod!
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

7

369Det hørde hendes Pige;
Det faldt saa tungt paa Sind;
Men let paa Fod tillige,
Hun sprang i Buret ind.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

8

Hr. Karl vil eder binde;
Sank sammen Guld og Liin!
Hvad Godt I har herinde,
Giem det nu flux i Skrin!
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

9

Og det var 👤Svanelille,
Hun giemde Guld i Skriin,
Drog ud paa Stier vilde,
Drog vidt med Sorgen sin.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

10

De Gangere saa hvide,
Vel femten havde hun,
Gik ved sin Norbags Side,
Dog sørgfuld ind i 📌Lund.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

11

Hun kom i 📌Sverrigs Rige;
Det var et fremmed Land;
370Hun giæsted, vil jeg sige,
En Bartskær der forsand.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

12

O! hør mig Bartskær kiære!
Du svare mig paa Stand!
Mon ikke her jeg være
Alt i Kong 👤Eriks Land?
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

13

Jo, troe mig, skiønne Frue!
Jeg er en ærlig Mand;
Alt hvad I trindt mon skue,
Det er Kong 👤Eriks Land.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

14

Hør mig, du Bartskær kiære!
Følg mig til Borgeled!
Med Guld som du kan bære,
Jeg lønner dine Fjed.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

15

Og det var 👤Svanelille,
Hun reed i Gaarden ind;
Kong 👤Erik han stod stille;
Han var vel svøbt i Skind.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

16

371Forgiæves her du søger,
En lystig Springedans;
Af Horer og af Skiøger,
Har nok vi her til Lands.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

17

Hans Moder lod sig røre,
Og hun var ei saa stræng,
Hun 👤Svanelil lod føre,
Alt til en opredt Seng.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

18

Alt som med Kniv i Hjerte,
Hun sad paa Senge-Fjel,
Og fødte der med Smerte,
To Tvillinger i Kvæld.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

19

Hvad hende laa paa Sinde,
Hun det betroed til,
Ei nogen Herre-Kvinde,
Men kun sin Pigelil.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

20

Og det var 👤Svanelille,
Paa Sotteseng hun laae,
372Og alt som Taarer trille,
Hun skrev de Breve smaa.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

21

Kast, Pigelil, nu Kaaben
Alt over disse Smaa!
Og bær du dem til Daaben,
Saa Christendom de faae!
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

22

Den Enes Navn maa være,
Som dens, mig var for kiær;
Den Anden hans skal bære,
Som var mig bedre værd.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

23

Lad ei dem Tiden spilde,
Men smukt i Skole gaae!
Naar femten Aar de fylde,
Flye dem de Breve smaa!
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

24

Alt mens hun skrev de Breve,
Det gule Haar blev graat;
Dog Sønnerne tør leve,
Og hevne hendes Spot.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

25

373Den arme 👤Svanelille,
Hun Pine leed og Harm,
Indtil hun kold og stille,
Sank i sin Piges Arm.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

26

Nu gik de Aar saa fage,
Ja, sexten Aar i Rad;
Kong 👤Erik alle Dage,
Var lystig, stolt og glad.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

27

Forglemt var 👤Svanelille,
Og hendes Sønner smaa;
De voxde i det Stille;
Dem Kongen aldrig saae.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

28

Kong 👤Erik reed fra Svende,
At bede Hind og Raa;
Ham mødte Kæmper tvende,
I Brynjer himmelblaa.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

29

Vel mødt, vel mødt, Hr. Fader!
For Hind I møde Børn;
374Det Jagten ikke skader,
Vi bede her en Bjørn.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

30

Vor Moder 👤Svanelille,
Vi mene var for god
Til Skiøge og til Frille;
Thi æske vi nu Bod.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

31

Lad eder dog forlige!
Tag alt mit røde Guld,
Mit halve Kongerige!
Jeg lægges snart i Muld.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

32

I kan os sagtens love,
Hvad ei I holde vil;
Med Guld og grønne Skove,
I lokked 👤Svanelil.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

33

Os spotte høit de Store;
Os spotte lavt de Smaa;
Vor Moder heed en Hore;
I kaldte hende saa.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

34

375Ei Guld og grønne Skove,
Det Ord kan giøre godt;
I Skov, paa Mark og Vove,
Os følger Spee og Spot.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

35

Det var de Unger-Svende,
De skarpe Sværd uddrog;
Kong 👤Erik i Elende,
De hastelig nedslog.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!

36

Det var de Ungersvende,
De springe brat til Hest:
Nu maae vi vel bekiende,
At Skoven skygger bedst.
Men Svensken har 👤Svanelil daaret!