Grundtvig, N. F. S. Om Mennesket i Verden

Mottoet er et tillempet citat med udeladelse af verslinjer fra 👤Edward Youngs The Complaint: or, Night-Thoughts on Life, Death, & Immortality (1742), s. 7f. I 👤Barthold Johan Loddes oversættelse Dr. Edward Youngs Klage eller Natte-Tanker om Liv, Død og Udødelighed (1783), s. 6f., lyder linjerne således: “[...] hvor sammenviklet, hvor underfuldt er Mennesket? Hvor høit over al Forundring er Han, der giorde ham saa? Han, som i en Middelpunkt foreenede saa sælsomme Yderligheder i vor Skabning? Der er ubegribeligen sammenblandet af forskiellige Naturer; en overmaade kunstig Foreening af langt fraskilte Verdener! [...] Midtveis imellem Intet og Guddommen! en himmelsk Straale, besudlet og formørket! skiønt besudlet og vanæret, dog stedse guddommelig! et svagt og lidet Billede af den høieste Storhed! [...] en Madike! en Gud. [...] o hvilket Underverk for Mennesket er Mennesket [...]”.

forkyndte, bekendtgjorde.

tydeligt, i høj grad.

fuldstændig.

afklaret, tydeliggjort.

tydeligt, indlysende.

tabt, mistet.

sansernes kæde, her: sanseverdenen i sin helhed.

bortvejret, fordrevet.

opklaring, løsning.

den legemlige (forgængelige) del af menneskets væsen.

modtaget, fået.

argumenter, beviser.

trolddom, fortryllelse.

beroliger, luller i søvn.

kraft, formåen.

oplyse, vejlede.

sådan.

toner, lyder.

falsk og skuffende lys el. skin.

mørkets, mørke-.

gerning.

frygt, angst.

begærlighed efter jord (til erhvervsbrug).

her formentlig: brolægning.

afskaffede, ophævede.

inden for.

hus af spinkelt tømmer; dårligt, usolidt hus, som let styrter sammen.

altsammen.

også.

her: nyudsprungne grene el. kviste.

vinteren bliver strengere, efterhånden som dagen bliver længere, jf. talemåden ‘når dagen længes, vil vinteren strenges’ som udtryk for, at vinterkulden tager til i årets første måneder, jf. Mau nr. 11.734.

bestemt, helt sikkert.

rundt om i landet.

skjult, i hemmelighed.

tragter stærkt efter.

endnu.

sikkert.

endnu.

bestemt, helt sikkert.

opvågning.

kundskabs el. videnskabs.

specielle.

som i høj grad fortjener ros og ære; ærværdige.

snarest, på det nærmeste.

nemt, let.

det var således.

simpelthen, direkte.

(indbyrdes) modstridende.

(indbyrdes) modstridende.

her også: modstridende.

indbegrebet af det, der har udstrækning (længde, bredde, højde).

sanseverdenen; indbegrebet af det, der opfattes med sanserne.

utvivlsomt, uden tvivl.

modstridende, kontrære.

også.

på sand (ægte) vis, virkelig.

forklarelse, afklaring; forvandling.

klart, indlysende.

jord som det stof, hvoraf Gud skabte mennesket (jf. 1 Mos 2,7).

den legemlige (forgængelige) del af menneskets væsen.

den legemlige (forgængelige) del af menneskets væsen.

forvandledes til en højere form, herliggjordes.

udstødelse; bortfald.

ender sit liv.

her om noget tildelt, skænket: udrustning.

her: tidens forløb, udviklingen.

hævdede; fordrede, forlangte.

velsagtens, formentlig.

fremkalde ved blændværk.

tidligere anførte, ovennævnte.

virvar, kaos.

hyller i blændværk.

syntes.

vanskeligst, størst.

sådan.

foran.

utvivlsomt, uden tvivl.

kundskabs el. videnskabs.

opmærksomme, årvågne.

kundskaben el. videnskaben.

skuffe, gøre til skamme.

fordres, kræves.

hverken.

utvivlsomt, uden tvivl.

kundskaben el. videnskaben.

jord, der tilhører kirken.

tøjlesløse, vilde.

videnskabs.

velsagtens, formentlig.

her: præstekjolen.

sandsynlig.

lat., ‘man kan fordrive naturen med en fork’; første del af lat. sentens med eftersætningen: ‘tamen usque recurret’, dvs. ‘den kommer dog stadig tilbage’. Sentensen stammer oprindelig fra 👤Horats, men fortsættelsen viser, at Grundtvig har tænkt på 👤Jens Baggesens humoristiske formulering: ‘Naturam furca pellas ex, / Hun kommer dog igien, den Hex!’ fra “Kallundborgs Krønike eller Censurens Oprindelse” (1807 [1786]), s. 227.

forbillede.

forskellige.

fastslå godt og grundigt el. helt og aldeles.

usleben, djærv udtryksmåde.

glat, usikker.

ganske, meget.

forsvinder (lidt efter lidt).

rigtigt indstillede, af den rette erkendelse.

på plads, i orden.

ikke er let at udføre, volder besvær.

røg.

oprullet (del af) paryk.

frisure, hvor håret er redt el. børstet opad fra begge sider, så det rejser sig i en kam.

kunstfærdig opsætning af håret.

sammenfiltret tot (af hår).

ungarske.

gjorde de sig vigtige, vigtede de sig.

synes dårligt om, ikke holde af.

det at prakke nogen noget på; det at tinge, prutte om en pris.

forberedelse.

endnu.

miskender; ser forkert.

større, videre stor.

vandrestaven; målestokken.

ordne, opklare.

laver kolbøtter.

slår vejrmøller.

luftballoner.

fjerdragter, fuglehamme; hentyder formentlig til en gammel folketro, ifølge hvilken fugleham satte mennesker i stand til at flyve. Jf. også myten om Ikaros.

hverken.

formentlig det samme som: troldskoven, dvs. (gammel, tæt) skov, der ifølge folketroen har været opholdssted for trolde; i overført betydning: et både skræmmende og dragende sted.

bemærke, være opmærksom på.

lat., i billedet, symbolsk.

dissekeret; analyseret.

slagterbænke; skafotter.

utvivlsomt, uden tvivl.

arilds tid, dvs. de ældste tider.

sigter til ophævelsen af landsbyens fælles dyrkning af marker til fordel for et system, hvor hver bonde fik tildelt et stykke jord; foregik i Danmark under landboreformerne i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.

landsbyboere.

redskab til brug ved landmåling.

egl. foretagelse af en skatteligning, her: fastsættelse af værdien af noget.

begrundes.

forbindelsen ‘havde inde’ betyder: havde tilegnet sig, var i besiddelse af.

ophævelsen af sammenhængen; analysen (af enkeltdele).

forsvinder (lidt efter lidt).

bestemmelse, endemål.

uomtvisteligt.

elementære; som vedrører de naturkræfter, der tænkes at bo i elementerne; efter datidens inddeling af de fire hovedbestanddele i den fysiske verden: ild, luft, vand og jord.

forklares, udredes.

også.

berøring.

berøring; distinktionen mellem berørelse og befølelse er formentlig Grundtvigs egen.

sanse, bemærke.

hvor vidt, hvor langt el. dybt.

forpoterne.

uomtvisteligt.

selvbevidsthed.

allerede.

også.

utvivlsomt, uden tvivl.

ikke kan spørge for meget, men let (kan) svare for meget; jf. også ordsproget: ‘man kan vel forhøre sig, men ikke forspørge sig’, dvs. det er bedre at spørge flere gange end at få gal besked. Mau nr. 9.533; Grundtvig 1845 nr. 674.

polypdyret, dvs. et primitivt, hvirvelløst havdyr, fx vandmand eller koraldyr.

overskue.

sat fri.

inddele.

den del af mennesket, der er indlejret i sanseverdenen.

jf. ordsproget ‘Rom blev ikke bygget på én dag’, dvs. der skal tid til velgjort arbejde. Mau nr. 1.105; Grundtvig 1845 nr. 449.

en person, der har fået overdraget ledelsen af en (fornem ung) persons opdragelse og uddannelse; her: 👤Jesus Kristus. ‘Spørg min Hovmester’ er en gennemgående replik i 👤Ludvig Holbergs komedie Dend Pandtsatte Bonde-Dreng (1731).

kundskab el. videnskab.

åbenbar.

begrebet, forstået.

viser sig, lader sig se.

iagttagelser.

mest sandsynlig.

særligt.

særlige, ejendommelige.

forklarelse, afklaring.

iagttagelse.

gerne, som oftest.

får, modtager.

skelner, genkender.

sanser, hvormed man skelner el. genkender.

egner.

få, modtage.

skelne, genkende.

får, modtager.

jf. ordsproget ‘en fugl i hånden er bedre end ti på taget (el. i luften)’. Mau nr. 1.677; Grundtvig 1845 nr. 457.

give agt på, lægge mærke til.

greb med hånden.

iagttagelse.

årgammelt, dvs. ca. et år gammelt.

sanser, hvormed man skelner el. genkender; if. Grundtvig hørelse, syn og følelse.

som vedrører de naturkræfter, der tænkes at bo i elementerne; efter datidens inddeling af de fire hovedbestanddele i den fysiske verden: ild, luft, vand og jord.

velsagtens.

dyre- og plantelegemets opbygning og indretning.

udrede, opklare.

gjort indviklet, kompliceret.

person, der indtager en fremragende, dominerende stilling i et samfund el. i en snævrere kreds, her formentlig: selvstændig aktør.

også.

dyre- og plantelegemets opbygning og indretning.

helt sikkert, bestemt.

viser.

på sin egen skala, med sin egen måleenhed.

den klassiske logiske regel, “At Intet som modsiger sig selv kan være sandt, og at det som man ei kan nægte, uden at modsige sig selv, maa være sandt” (Grundtvig 1817, s. 406). Denne logiske regel havde afgørende betydning for Grundtvig (se fx Høirup 1949).

Begriber: en person, der er i stand til at begribe el. opfatte noget. Begribernes kan dog også være en fejl for begrebernes. Endelig kan det ikke udelukkes, at begribernes er det samme som begrebernes, da begrib er en ældre stavemåde af begreb.

blive til.

indespærret i, indskrænket til.

allerede.

blev opmærksom på, forstod (sig selv i).

blev han opmærksom på, forstod han (sig selv i).

det (udelukkende) sansende menneske, mennesket som indlejret i sanseverdenen.

det jordiske; jorden som det stof, hvoraf Gud skabte mennesket (jf. 1 Mos 2,7).

oplyse, afklare; forvandle (til en højere form).

foran.

vakt til live.

jord som det stof, hvoraf Gud skabte mennesket (jf. 1 Mos 2,7).

legemet; mennesket som skabt i Guds billede (jf. 1 Mos 1,27).

rense, lutre.

afklare; forvandle (til en højere form).

modtagelsen.

drages i tvivl, betvivles.

det (udelukkende) sansende menneske, mennesket som indlejret i sanseverdenen.

det (udelukkende) sansende menneske, mennesket som indlejret i sanseverdenen.

lød tonende igennem.

forklarelse, afklaring.

det jordiske; den legemlige (forgængelige) del af menneskets væsen.

forening, forbindelse.

præge; afspejle.

helt sikkert.

afklares; forvandles.

kundskab el. videnskab.

vanskeligt.

tjenende; lig en tjener.

i et dobbelt forhold som en statholder, dvs. en person, der af en hersker har fået myndighed til at administrere et område e.l.

åbenbart, evident.

tjenende; lig en tjener.

forening, forbindelse.

fordrer, forlanger.

selvindlysende, følger af sig selv.

foreligger der ikke sikkert vidnesbyrd, jf. ordsproget ‘syn går for sagn’. Mau nr. 9.911; Grundtvig 1845 nr. 2.630.

indestå for ham, garantere.

oprejsning fra synden; opstandelse (fra de døde).

frembringer (ligesom skum el. fråde).

lat., ‘med den, der benægter principperne, kan der ikke diskuteres’.

oplyse, afklare.

også.

det første menneskepar, dvs. 👤Adam og 👤Eva.

bliver klar(ere).

som om.

forunderlige.

iagttagelse.

forening, forbindelse.

bevirkede, fremkaldte.

også.

tabt, mistet.

forening, forbindelse.

foreningen, forbindelsen.

tabt, mistet.

forening, forbindelse.

kan gøre (optativ).

skal han ikke optræde (optativ).

dukker op, viser sig.

forening, forbindelse.

tabt, mistet.

kundskab el. videnskab.

indenfor som udenfor; i det indre som i det ydre.

selvgjorte, her: selvudnævnte.

bestemmelser, befalinger.

bemærkelsesværdigt, påfaldende.

lige vist; således.

kundskab el. videnskab.

kundskabs el. videnskabs.

som om.

kaldsbrevet.

filosoffer, der lader ånden el. bevidstheden udvikle sig af naturen selv.

kundskab el. videnskab.

velbeskrevne, velkendte.

kræfter.

brøker.

lat., egl. ‘en gud fra en hejsemaskine’ (på et teater), dvs. en gud, der på et afgørende punkt i et drama griber uventet ind i handlingen.

storsindet, nobelt.

himmellegemerne.

opnået, hvad den vil; sat sin vilje igennem.

uløst.

uløselig.

forening, forbindelse.

endvidere.

også.

tabt, mistet.

skikket, duelige.

modtage.

middel til åndelig oprejsning.

her: 👤Jesus Kristus, jf. Joh 1,1-18.

her formentlig: det litterære, kirkelige el. videnskabelige establishment.

forklarelse, afklaring; forvandling (til en højere form).

fortabt.

underfulde.

lukke op, åbne.

usandsynligt.

indbegrebet af alt, hvad der hører til bøger, deres fremstilling, salg, benyttelse osv.

fare hen over, flygtigt gennemgå.

denne gang, ved denne lejlighed.

allerede.

duelighed.

forberedelse.

subjektiv.

berøring(sevne).

også.

sådan.

dvs. det at spænde om el. omfatte.

forklarelse, afklaring; forvandling (til en højere form).

afklarede; forvandlede, herliggjorte.

afklares; forvandles, herliggøres.

allerede.

helt, fuldstændigt.

aflægger nu historien sikkert vidnesbyrd, jf. ordsproget ‘syn går for sagn’. Mau nr. 9.911; Grundtvig 1845 nr. 2.630.

det passive, modtagende.

forklarelse, afklaring; forvandling (til en højere form).

forening, samklang.

eksisterende.

forening, harmoni.

forening, forbindelse.

afklare; forvandle.

den legemlige (forgængelige) del af menneskets væsen.

modtaget.

overskue.

også.

uoverskueligt.

hvilket.

også.

indlysende.

afklaret; forvandlet (til en højere form).

afklares; forvandles (til en højere form).

stykke for stykke, lidt efter lidt; omhyggeligt.

bemærke.

tåbeligt.

kundskabs el. videnskabs.

sådan.

draget bort fra verden, døde.

sin egen krop, dvs. den legemlige (forgængelige) del af menneskets væsen.

lige så sikkert.

præget, afbildet.

sådan.

forskellige, vekslende.

forklarelse, afklaring; forvandling (til en højere form).

skabende, produktiv.

livsgerning.

i billedlig form, i symboler.

afklarede; forvandlede (til en højere form).

rimelige, berettigede.

helt sikkert, unægteligt.

helt sikkert, unægteligt.

kundskab el. videnskab.

indre (modsat ydre, fysisk); etisk.

genoprejsning, ophøjelse.

anvist.

bortvendte.

egl. et bånd, hvormed et barn ledes, når det skal lære at gå, her: styrelse.

også.

heltegerninger.

afsides beliggende sted el. hytte.

opslået.

telt, bolig.

afklaret; forvandlet (til en højere form).

form, skikkelse.

lukkes op, åbnes.

syntes.

forandredes forholdene.

syntes.

knækket.

skjulte.

få sin fuldendte form.

udvide, forlænge.

stolt; fornemt, hovmodigt.

form, skikkelse; billede.

lovsang, festsang.

slut (imperativ pluralis).