Grundtvig, N. F. S. I Anledning af Frue Aagaards Jordefaerd den 17de Marts 1817

I Anledning
af
Frue
Aagaards
Jordefaerd
den 17de Marts 1817.

Kjöbenhavn. Trykt hos Directeur Joh. Fred. Schultz, Kongelig- og Universitets-Bogtrykker.

2

Mel. Som den gyldne Soel frembryder.

1

Som naar Aften-Stiernen blinker
I en Sommer-Aftenstund
Tindrer, smiler södt og vinker
Trætte Stöv til roligt Blund,
Saa ved Livets Aftentid
Blinker og en Stierne blid
For den Frommes brustne Öie,
Vinker Siælen til det Höie.

2

Christne! rörte her vi jorde
Stövet af en Qvinde from,
Miskundhed paa Jord hun giorde,
Kommer derfor ei for Dom,
Hun paa Kiærlighedens Blaae
Naadens Stierne funkle saae,
Fulgte giennem Skygge-Dale
Den til Himlens Herre-Sale.

3

3Lad kun Eders Taarer rinde,
Mand og Sön, og kiære Smaa!
Græder mildt ved hendes Minde!
Aander Taare-Sprog forstaae.
Dæmpes skal da Klagens Lyd,
Sande skal med Taare-Fryd
Mangen Röst i fierne Dage:
Grædes kan en From tilbage.

4

Fred med Stövet, her vi giemme
Til den klare Morgen-Stund,
Da det skal ved Herrens Stemme
Vækkes af sit korte Blund!
Fred med Siælen, löst af Baand!
Evig er den i Guds Haand.
Fred og med den Frommes Minde!
Mangt et Hierte Gud det vinde!