Grundtvig, N. F. S. I Anledning af den nye Frue Skoles Indvielse

I Anledning af den nye Frue Skoles Indvielse.

1

Med sit Gyldenspiir i Lue
Sank den prude Kirkehald,
Og den gamle Skolestue
Føle maatte Kirkens Fald.
2074Saa det burde sig og være
Thi den var til Kirkens ære,
Bygt af christen Kiærlighed*Den bygdes nemlig for et frivilligt Sammenskud af vakre danske Adelsmænd, Borgere og Studentere. Resen Inscript. Hafn. p. 253..

2

Dog saalænge Fædres Hierte
Banker end i Danmarks Bryst,
Slukkes skal ei Ordets Kierte,
Ei forstumme Sandheds Røst.
Alle Luer overvinde
Skal den Gnist, som er derinde,
Gnist af Sandheds Kiærlighed.

3

Mærker det, I Ungersvende!
Vogter vel den ædle Gnist,
Lad den blusse, lad den brænde,
Vold den trodse kan og List;
Den har løftet disse Buer,
Høit til Trods for Fiendens Luer,
Til et Viisdoms Arnested.

4

Her, hvor de henfarne Fædre,
Trolig over Bogen sad,
2075Skal I læres til at hædre
Boglig Konst i Land og Stad;
Vee den Slægt, som kold forglemmer,
At paa stolte Bøgers Emmer
Kneiser dette Skolehuus!

5

Takker ham, som over Stjernen,
Styrer, fører Alt paa Jord!
Danner Hjertet, vender Hjernen,
Efter Lyset i hans Ord!
Da skal det sig her forklare,
Hvad de gamle toge vare
Over Bog i Lampeskin.

6

Takker ham, som har beskyttet
Gamle, kiære Kongeslægt;
Saa vor Mark har kun ombyttet,
Navnet paa sin Varetægt;
Saa den sjette Fredegode,
ædel, som han randt af Rode,
Freder Marken med sit Spiir.

7

Dette Spiir opvinked Huset,
Som indvies her i Dag,
Bød det stige kiækt af Gruset,
Under Storm og Vaabenbrag;
2076Stige op og høit berette,
Søn er 👤Frederik den Siette
Af den 👤Fjerde Christian *Den gamle Skole var bygt i 👤Fierde Christians Mindreaarighed 1591. .

8

Snart skal Spiret og opkalde
Kirken af sin faldne Stand,
Klokke-Klangen herlig gjalde
Over Skole, Stad og Strand,
Gjalde høit i Sky og raabe:
Hil Dig under Konge-Kaabe,
Søn af 👤Fjerde Christian!

9

Nu, saa hvile da Guds Naade
Over denne Skolehald!
Han, som haver Alt at raade,
Vogte den for Last og Fald,
Fostre Mænd paa disse Bænke,
Som kun elske og betænke
Sandhed, Drot og Fædreland!

10

To Aarhundreder tilfulde
Stod det gamle Skolehuus,
2077 Mindet ei er under Mulde,
Om end Muren sank i Gruus.
Gid det ny maae Prisen vinde
Som i Alder saa i Minde,
Som et drotligt Dannesværk!

11

Gud! vor Konning du velsigne,
For sit Spiir han bruger saa!
Giv os Konger, der ham ligne,
Mens i Lunden Bøge staae,
Medens Bølger blaa ombelte
📌Sællands favre Bøge-Telte,
Bruse under Dannebrog!

12

Da opreises 📌Dannevirke
Aandelig til Lyst og Gavn;
Ei til Skole, ei til Kirke
Findes skal da bedre Navn.
Dannished skal Danske virke
Til en Muur om Christi Kirke
Dannedrot og 📌Dannemark.

Grundtvig.