Grundtvig, N. F. S. Skal vi tro paa Gud eller paa Athene? eller om Tro og Fornuft

tro (imperativ pluralis).

prøv (imperativ pluralis).

spidsfindig; skarpsindig.

vejledere.

frelse.

undersøgelse; rystelse (som når man renser korn).

være i fare.

lære; forkyndelse.

udrede.

iagttagelser.

forunderlige; underfulde.

omveje; krumspring.

syne, skue.

ikke.

erfarne; snilde.

jf. ordsproget: Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med, se Mau 1879, nr. 3.763, og Grundtvig 1845, nr. 735.

opdigtede forklaringer.

forfølgelse af anderledes-troende, især ved anvendelse af militærmagt.

massakrer; sigter til massakren i Paris på huguenotter natten til den 24. august 1572 (Bartholomæusdag) ved brylluppet mellem huguenotten 👤Henrik af Navarra (den senere 👤Henrik 4.) og katolikken 👤Margrete af Valois, søster til 👤Karl 9.

blev stridt (på ord).

skændes, strides.

fordømme.

fordømte.

dvs. talte.

skændtes, stredes.

tydeligt.

mening, betydning.

bibelord, skriftsteder.

mere passende.

fortolkningen, udlægningen.

lære; forkyndelse.

misforståelse.

lat., hvor undersøgelsen står nu.

må høre (optativ).

hvad enten.

nuværende.

hvad enten.

nuværende.

besynderligt.

nuværende.

den grundlæggende samhørighed.

strides.

eksistensen.

ganske vist.

stridt.

indlysende.

på rette måde.

skelne.

synd, uren tilstand.

gr., logos.

sådan.

det dennesidige; det jordiske, forgængelige liv.

omfatte, rumme.

nuværende.

ganske vist.

utvivlsomt.

uomtvisteligt.

allerede.

menneske.

skjult.

begribe, skelne.

sådan.

skjult.

begribe, skelne.

erkendes, opfattes.

adskillelse, skelnen.

endnu.

bestemme over.

desto mere pinefuld, ubehagelig.

de religiøse bud og forskrifter.

fremkalde, udvirke.

overnaturlig.

tydeligt, åbenlyst.

indbildningskraften.

båret eller præget af ånd.

således.

afmagt, svaghed.

taber modet.

dvs. styrkelse.

dvs. styrke.

også.

styrelse af verden og menneskets skæbne.

forfædrene.

dvs. talte.

underviste.

læres; forkyndelses.

undtagen.

kraftfulde.

underfulde, forunderlige.

forkynde, undervise.

lære; forkyndelse.

åbenlyst, tydeligt.

rykke bort.

lære.

sådan.

ubetydelighed; slette beskaffenhed.

dårskab, tåbelighed.

gr., psykhikos, sjæleligt; her om mennesket uden forbindelse til det guddommelige; det naturligt forekommende.

dårskab, tåbelighed.

tanker; hensigter.

lærens.

også.

uforgængelig.

gr., logos, ord.

bibelord, skriftsteder.

åbenlyst, tydeligt.

menneskelige; forgængelige.

uomtvisteligt.

ganske vist.

dvs. hedder.

foruden.

også.

befaling (i kraft af sine magtbeføjelser).

tro (imperativ pluralis).

følg (imperativ pluralis).

ført; vejledt.

sådan.

randsag, gransk (imperativ pluralis).

disciple.

læren.

på en træsk (lumsk) måde.

uomtvisteligt.

dvs. talte.

frelse.

sådan.

spise.

erkendt.

uomtvisteligt.

dvs. talte.

tro (imperativ pluralis).

herliggøres.

selv om.

fælleskab.

inkarnation, legemliggørelse.

bibelord, skriftsteder.

randsag, gransk (imperativ pluralis).

dvs. talte.

bibelord, skriftsted.

at han var sendt af Gud.

begrænsning, endelighed.

ganske vist.

åbenlyst, tydeligvis.

forbliver (uforandret).

disciple.

forunderligt; mærkeligt.

dvs. talte.

allerede.

det vil jo sige.

dvs. hårdt (fast).

falder fra.

dvs. talte.

fællesskab.

bibelordet, skriftstedet.

læren.

erkende.

læren.

uomtvisteligt.

bibelordet, skriftstedet.

lære; forkyndelse.

erkende.

læren; forkyndelsen.

ganske vist.

mest bemærkelsesværdige, tydeligste.

kendt.

døm (imperativ pluralis).

forfatteren.

læren.

strides.

allerede.

også.

døm (imperativ pluralis).

undtagen.

ganske vist.

døm (imperativ pluralis).

regel eller forskrift for, hvad man skal tro.

forfatteren.

uforståeligt tegn; de ægyptiske hieroglyffer var i 1810'erne endnu ikke afkodet.

dvs. påtalte.

umistelige.

også.

eksegese, bibelfortolkning.

dvs. autenticitetens; sigter til de bibelske skrifters ægthed.

sigter til den såkaldte verbalinspirationslære, ifølge hvilken Bibelen er inspireret eller indblæst af Gud eller Helligånden.

sigter til den typologiske bibelfortolkning, hvormed elementer fra Det Gamle Testamente tolkes som forbilleder (typer) for nytestamentligt stof.

tillempede.

dvs. temporale, tidsbestemte.

originalsprogenes, dvs. hebraisk og græsk.

læsemåder med kritiske kommentarer.

fortolke, udlægge.

endnu.

rigtigt.

sigter til den såkaldte verbalinspirationslære, ifølge hvilken Bibelen er inspireret eller indblæst af Gud eller Helligånden.

åbenlyst, tydeligt.

sigter til den såkaldte verbalinspirationslære, ifølge hvilken Bibelen er inspireret eller indblæst af Gud eller Helligånden.

frelse.

også.

lære; forkyndelse.

frelse.

frelse.

ler ad.

frelsen.

uomtvisteligt.

frelse.

dikteret.

den mest tro gengivelse.

læsemåder med kritiske kommentarer.

påfund.

også.

sigter til den såkaldte verbalinspirationslære, ifølge hvilken Bibelen er inspireret eller indblæst af Gud eller Helligånden.

bibelord, skriftsted.

uomtvisteligt.

lære(sætning).

teologisk uddannede.

uomtvisteligt.

tydelige, åbenbare.

lære; forkyndelse.

lære(sætning).

sigter til den typologiske bibelfortolkning, hvormed elementer fra Det Gamle Testamente tolkes som forbilleder (typer) for nytestamentligt stof.

tillempede.

dvs. temporale, tidsbestemte.

dvs. kællinger.

her både en henvisning til de nævnte oplysningsbegreber og en allusion til tidens skønånder.

lære, dogmatik.

sigter til den typologiske bibelfortolkning, hvormed elementer fra Det Gamle Testamente tolkes som forbilleder (typer) for nytestamentligt stof.

dvs. trosartikler (gl. pluralis).

læren; forkyndelsen.

sigter til den typologiske bibelfortolkning, hvormed elementer fra Det Gamle Testamente tolkes som forbilleder (typer) for nytestamentligt stof.

her: religiøst sværmeriske.

allerede.

ty., ‘Jesu Kristi guddommelige og i sandhed mytiske åbenbaring og hans tilhængere’ (overs. GV), tænkt titel, der parodierer tyske værker om kristen og jødisk mytologi.

tillempning, tilpasning.

når det forholder sig således.

da; hvor.

jf. ordsproget: Disciplen er ikke over sin mester, se Grundtvig 1845, nr. 1.834.

dvs. talte.

undtagen.

dvs. styrke.

strides.

mindedigt (begravelsesord).

enhver plante.

tilpassede sig.

fortolke, udlægge.

tillempning, tilpasning.

med sikkerhed.

lære(sætning).

lære, dogmatik.

ganske vist.

uomtvisteligt.

dvs. hebraisk.

læren.

(have) givet, skænket.

adskillelsen.

lære.

ganske vist.

sigter til den anonyme forfatter i Athene, dvs. 👤Andreas Krag Holm.

lat., undskyld udtrykket.

må lægge (optativ).

bibelord, skriftsteder.

fortolkningen, udlægningen.

frelser.

dvs. et pavedømme; den katolske tro.

styrelse.

anden lære, andre læresætninger.

bibelord, skriftsteder.

anden lære, andre læresætninger.

uomtvisteligt.

erklæret.

erklære.

lære; forkyndelse.

bibelord, skriftsteder.

lære.

rettet mod.

tiloversblevne.

må bestemme (optativ).

lære; forkyndelse.

sigter til den anonyme forfatter i Athene, dvs. 👤Andreas Krag Holm.

med sikkerhed.

sigter til den anonyme forfatter i Athene, dvs. 👤Andreas Krag Holm.

har til hensigt.

endnu.

rettet mod.

bemærkelsesværdig.

sigter til den anonyme forfatter i Athene, dvs. 👤Andreas Krag Holm.

stå (gl. imperativ).

forfædrene.

på trods af dette.

frelste.

bortset fra.

gik (konjunktiv pluralis af gange).

ser helt fornemt ud.

frelse.

sigter til den anonyme forfatter i Athene, dvs. 👤Andreas Krag Holm.

selskab.

allerede.

sigter til den anonyme forfatter i Athene, dvs. 👤Andreas Krag Holm.

brændehugger; en, der skaffer brænde.

kætterbål.

frelse.

sigter til den anonyme forfatter i Athene, dvs. 👤Andreas Krag Holm.

frelse.

forfædre.

indgik (gl. præteritum pluralis).

dvs. skribenter som den anonyme forfatter i Athene, dvs. 👤Andreas Krag Holm.

sigter til den anonyme forfatter i Athene, dvs. 👤Andreas Krag Holm.

frelse.

forfædres.

sigter til den anonyme forfatter i Athene, dvs. 👤Andreas Krag Holm.

sammenlignes med.

sigter til den anonyme forfatter i Athene, dvs. 👤Andreas Krag Holm.

frelse.

uomtvisteligt.

frelse.

med sikkerhed.

Anvendt litteratur