Grundtvig, N. F. S. En liden Bibelkrønike for Børn og Menigmand

her: lovprise.

underfulde gerninger, undere.

tidsaldre.

gejstlige øvrighedspersoner, ledere, jf. Ef 4,11.

fornægte.

Satan.

undtagen.

selv om.

livets.

I skal vandre (imperativ pluralis).

for at.

få magt over, overvælde.

tro (imperativ pluralis).

så at.

for at.

opholdssted.

også.

det vil sige.

kommer lysende til syne.

det vil sige.

fra evighed af.

dvs. det kun jordiske, såsom det sanselige og fornuftige, men ikke det åndelige, jf. 1 Kor 2,14.

dårskab, tåbelighed.

det sonoffer; den forsoning.

bragte til veje.

også.

adfærd, måde at leve på.

ved, over.

rase.

Christus (lat.) er en oversættelse af det hebraiske Messias (den salvede).

bestemmelse, vilje.

tildeles, gives i tilgift.

underfuldt, sket ved undere; uforklarligt.

fornemmet, mærket.

underfulde ting, undere; uforklarlige ting.

her: umuligt.

dunkel, gådefuld tale; gåde.

undtagen.

bevarer.

også.

særlige, specielle.

præster, ledere af en menighed.

forberedelse.

når frem, kommer frem.

til enhed i troen og i erkendelsen af Guds søn.

(at blive) et fuldvoksent, modent menneske.

fylden af væksten i Kristus, dvs. i en fylde, der kan rumme de kristnes vækst i Kristus.

også.

i uddrag, hovedtræk.

åbner.

alt efter som, i forhold til hvordan.

hos hvem.

evangeliets.

hvad der.

ser tingene jo meget anderledes ud, viser tingene sig meget anderledes.

lyster.

også.

dvs. bestyrkelse.

de bibelske forfattere.

dvs. en særlig form for bibelhistorie.

her også: herliggjort.

Der hentydes formentlig til Apostlenes Gerninger.

dvs. en særlig form for kirkehistorie.

til en begyndelse på; som indledning til.

også.

skrift, der indeholder en fortolkning af Bibelen.

Guds ledelse, styrelse.

sikkert, uomtvisteligt.

også.

må nu stå (optativ).

beregning, vurdering.

sådan.

således.

forsyner med føde.

kvæget; dyrene.

kalder op, befaler at komme op.

da.

udsendte.

lod røsten høre, oplod røsten.

lad os (imperativ 1. person pluralis majestatis, indbyrdes opfordring).

i lighed med os, dvs. så det ligner os selv.

dvs. den af Gud indblæste kraft til at ånde og leve.

meget, i høj grad.

underfulde gerninger, undere.

herlig, yndig.

dem.

bliv (imperativ pluralis).

opfyld, fyld (imperativ pluralis).

underlæg jer den; 'gjører': gør (imperativ pluralis).

spise ('æde' var et neutralt udtryk for at spise på Grundtvigs tid).

spiser ('æde' var et neutralt udtryk for at spise på Grundtvigs tid).

spiser ('æde' var et neutralt udtryk for at spise på Grundtvigs tid).

åbnes.

yndigt, dejligt.

her: at se på.

godt, gunstigt.

til at få forstand af.

spiste ('æde' var et neutralt udtryk for at spise på Grundtvigs tid).

så; således.

fællesskab.

således.

også.

fornemmede.

med det samme; meget.

jorden.

det hellige fællesskab med Gud.

skal omspænde (optativ).

Satans (egentlig: ødelæggelsens).

skal forfærde (optativ).

skal omgive (optativ).

skal stå foran mig (optativ).

dvs. knyttet til det jordiske, jf. 1 Mos 2,7 og 1 Mos 3,19 (Biblia 1787).

afkom.

det vil sige.

Menneskesønnen, dvs. 👤Kristus.

efterkommere, slægt.

dvs. levede.

da.

i lighed med Gud; så de lignede Gud.

da.

i lighed med dem selv.

med dem selv som form og mønster.

forskellighed.

til behag.

tilhørte djævelen; jf. talemåden i 1 Joh 3,12.

gik bort fra Gud, dvs. forlod Gud.

dvs. når 👤Kristus kommer igen.

deres person, fremtræden, dvs. dem.

dvs. verdsligt sindede, prægede af jordiske lyster (i modsætning til Guds børn).

begær.

påkaldte, anråbte.

efterkommere.

som, efterhånden som.

da.

døde.

til koner, hustruer.

adfærd, levevis.

dvs. de var ikke opmærksomme på Gud.

dvs. fyrre, fyrretyve.

dvs. alt kryb.

alle levende væseners.

som noget sikkert, uomtvisteligt.

slægt.

blandt sine samtidige.

dvs. levede.

da.

dygtighed, kunnen.

kone.

koner.

menneskesjæle, personer.

selv om, skønt.

fra.

slå ned, udrydde.

ophøre.

dvs. regnbuen.

levende væsener.

dvs. levende.

til at en syndflod kan.

levende.

går hen.

befolket.

det vil sige.

til hinanden.

lad os (imperativ 1. person pluralis, indbyrdes opfordring).

skabe.

for at.

blive spredt.

således.

dvs. regnbue.

kræfter.

spredte.

hele jorden.

holdt op med, opgav.

det betyder.

spredtes.

jorden.

delt.

hvor.

efterkommere.

syd for.

personer med mørk eller sort hudfarve.

efterkommere.

efterkommere.

også.

befolket.

efterhånden som.

også.

tomhed.

dårskab, tåbelighed.

tilbad, dyrkede.

slanger.

afbildninger af.

for at.

tomme.

tåbelige; moralsk forkastelige.

tåbelige.

godt, udmærket.

dårligt, moralsk forkasteligt.

dvs. levende væsener eller ånder.

dyrkede, tilbad.

leve.

umoralske, urigtige handlinger.

lade fremstå.

Menneskesønnen, dvs. 👤Kristus.

slægt, efterkommere.

holdt (urokkeligt) fast.

tilbad, dyrkede.

gå, tag (imperativ).

hav.

mod nord.

mod syd.

attråværdigt, eftertragtet.

slægt, efterkommere.

fast bolig, bopæl.

det vil sige.

rejste, slog op.

det vil sige.

lod ham gå til sine fædre, dvs. lod ham dø.

fik.

det vil sige.

kriger.

afkom.

fik.

det vil sige.

efterkommeres.

skete.

lod ham blive genstand for velvilje hos hans herre.

dvs. faraoen.

hvor.

for at.

så at; for at.

åbnede sig eller sit hjerte.

dvs. farao.

slægt.

forskel.

dunkel, gådefuld.

døde.

frelser.

for at.

her: israelitterne.

bosætte sig.

bestemt, sikkert.

efterkommere, slægt.

føre jer op fra.

til.

dvs. tilsværget, lovet med ed til (perfektum participium af 'tilsværge' efter 1 Mos 26,3, Biblia 1787).

bringe op.

efterkommere, slægt.

længes, hige efter.

den af Gud bestemte tid.

også.

dvs. styrke.

efterkommere, slægt.

dvs. farao.

efterkommere, slægt.

meget, i høj grad.

da.

afgudsdyrkende.

efterkommere, slægt.

lod til at.

havde magt til, var i stand til.

da.

dvs. frelse.

fik.

da.

udgået, udstedt (perfektum participium af 'udgå').

da.

ordnede, indrettede.

således.

det vil sige.

ved.

da.

die (hos en amme); passe.

da.

det betyder.

det vil sige.

gå.

israelitterne, 👤Israels slægt.

til at, her: Da blev Moses nødt til at stå.

således.

israelitternes.

rejse, tage af sted.

israelitterne.

rejse, tage af sted.

straffede.

overnaturlige gerninger, undere.

afkom.

israelitterne.

hvor.

spises ('æde' var et neutralt udtryk for at spise på Grundtvigs tid).

israelitterne.

dvs. frelse.

afkom.

da.

rejse, tage af sted.

da.

for at.

israelitterne.

da.

frygt (imperativ pluralis).

stil (jer) op (imperativ pluralis).

se (imperativ pluralis).

blive til intet; falde bort.

østenstorm.

israelitterne.

da.

sådan.

israelitterne.

for at.

foran.

ord, som indeholder et påbud, en befaling.

efterkommere, slægt.

jorden.

det vil sige.

undere.

Israels folk.

straffede.

israelitternes.

udspejde, udspionere.

således.

her: lovpriste.

meget, i høj grad.

beskaffenhed, art.

levevilkår.

for at.

udspejde, udspionere.

gå imod.

bytte.

lad os (imperativ 1. person pluralis, indbyrdes opfordring).

vælge.

dvs. lå med ansigtet mod jorden (i sorg, frygt el.lign.).

det vil sige.

vær (imperativ pluralis).

frygt (imperativ pluralis).

det, der beskytter dem.

frygt (imperativ pluralis).

israelitterne.

håne; tirre, ophidse.

pest, bylder.

skaffe; gøre.

førte, bragte op.

for hvem, Du ses tydeligt, let kendeligt.

lovet med ed (perfektum participium af 'sværge').

dvs. på din bøn.

dvs. tilsværget, lovet med ed til (perfektum participium af 'tilsværge' efter 1 Mos 26,3, Biblia 1787).

falde, smuldre hen.

undtagen.

bytte.

for at.

dvs. fyrre, fyrretyve.

smuldret hen.

sådan.

da.

gå (imperativ).

for øjnene af dem.

give fra sig.

for øjnene af israelitterne.

dvs. fyrre, fyrretyve.

forløbet.

da.

hans leveår var fuldtalligt, hans liv var bragt til ende.

hele Israels folk, alle israelitterne.

dvs. foran jer, folket.

dvs. foran jer, i spidsen for folket.

dvs. foran jer, folket.

israelitterne.

👤Israels folk.

evne, formåen.

frygtindgydende.

personsanseelse, dvs. hensyn til personen.

gaver, bestikkelse.

israelitternes.

israelitterne.

befalede.

åbnede.

begravede.

da.

svækket.

israelitterne.

blandt israelitterne.

sådan, på den måde.

dunkel, gådefuld tale.

skikkelse.

af din midte.

lade fremstå hos dig.

således.

lade fremstå hos dem.

af deres brødres midte.

således.

lade fremstå.

israelitterne.

blevet til, fremkommet.

beretninger.

israelitternes.

virksomhed, foretagender.

sandfærdige.

beretninger.

israelitterne.

holde stand imod dig.

opgive, svigte.

da.

tag (imperativ pluralis).

skulder.

rejs (imperativ pluralis).

så at.

israelitterne.

foran israelitterne, dvs. i spidsen for dem.

holde stand imod.

Israels folk, israelitterne.

for at.

dvs. for at de vilde dyr ikke skulle ødelægge landet (når befolkningen, kanaanæerne, var blevet fordrevet fra de opdyrkede områder).

kanaanæerne, det kanaanæiske folk.

efterhånden som.

israelitterne.

da.

israelitterne.

underfulde.

da.

afkom.

vær (imperativ pluralis).

så at.

her: kunne forfølge.

fra jer.

dvs. kroppe.

torne.

bliver tilintetgjort, udryddet fra.

frygt (imperativ pluralis).

tjen (imperativ pluralis).

udvælg (imperativ pluralis).

førte, bragte op.

således; så.

israelitterne.

kendte.

israelitterne.

da.

arvede område.

da.

forsamlet med sine fædre, dvs. var døde.

opstod.

israelitterne.

foran; i.

dvs. levede ifølge.

israelitterne.

til deres fjender, dvs. så de var i deres fjenders besiddelse.

holde stand.

mod deres fjender.

lod fremstå.

i det.

leve ifølge.

således.

israelitternes.

bemærkelsesværdige.

beretninger.

dvs. syner fra Herren.

helt.

lod fremstå.

slægt.

israelitterne.

da.

billede, afbildning.

befalede.

billede, afbildning.

da.

også.

israelitterne.

dvs. den guldplade, der dækkede pagtens ark.

efterkommere.

alt sammen.

det hele.

dvs. et slags symbol, en foregribelse. I den middelalderlige firefoldige eller typologiske teksttolkning er 'forbillede' et fagudtryk for en konkret foreteelse, der er forud for det, der skal komme, og som peger hen på det kommende.

undtagen.

da.

israelitterne.

👤Ephraimstammens arvede område, jf. Jos 16,4-8.

ligesom.

da.

hærskarers Herre (Zebaoth: hebraisk for hærskarer). Udtrykket anvendes som tilnavn til Gud i hans egenskab af kriger og konge i Det Gamle Testamente.

året efter ved samme tid.

det betyder.

velset, afholdt.

sjældent.

dvs. syner fra Herren.

da.

for ham, efter hans mening.

det vil sige.

dvs. syner fra Gud.

billede, afbildning.

det vil sige.

israelitterne.

dvs. halvfems, halvfemsindstyve.

ved.

israelitterne.

dvs. folket led et stort nederlag.

dvs. været dommer i.

dvs. fyrre, fyrretyve.

filistrenes tempel for guddommen Dagon, som var gud for bl.a. frugtbarhed og magt i nærorienten.

pest, bylder.

også.

alle israelitterne.

holdt dog ikke op med.

dvs. frelse.

således.

foran israelitterne.

landområde.

da.

fulgte ikke i hans spor.

israelitterne.

hos.

her: med dette.

klage over.

uretfærdige.

i spidsen for os, foran os.

for at.

i.

i spidsen for dem.

så at.

sendt ud.

for at lede efter.

æsler.

da.

det vil sige.

for at.

da.

sådan.

bringe dig i ekstase, profetisk henrykkelse.

blive forvandlet.

vendte ryggen til.

for at.

bragte ham i ekstase, profetisk henrykkelse.

dvs. kongedømmet.

drog i krig.

da.

Israels folk, israelitterne.

for at; så at.

i.

frygt (imperativ pluralis).

vig (imperativ pluralis).

trofast, varigt.

Hærskarernes Herre, dvs. Gud.

dvs. lød, adlød.

kom.

også.

over.

gå, tag afsted (gak er imperativ af 'gå').

person fra Betlehem.

da.

ydre, udseende.

høje vækst, højde.

afvist, forkastet.

det, der er synligt for øjet.

gik (præteritum pluralis af 'gange').

fager, smuk.

dvs. kom stærkt over.

komme; træde frem.

spille.

spiller.

se jer om efter en sådan Mand for mig ('seer' er imperativ pluralis).

med dygtighed.

spille.

spillede.

så; således.

for at.

over for den anden.

gå (imperativ).

bring.

skaf.

pålidelige oplysninger.

oppakningen; det, han havde båret.

trosset, dvs. bagage, udrustning el.lign.

udfordrede til kamp.

blandt.

dvs. fyrre, fyrretyve.

meget ivrig.

siden.

hærskarers Herres (Zebaoth: hebraisk for hærskarer). Udtrykket anvendes som tilnavn til Gud i hans egenskab af kriger og konge i Det Gamle Testamente.

forsamling.

da.

herredømmet, overhånd.

da.

som sig selv.

da.

fra.

kampen mod filistrene.

spillede på strengeinstrumenter.

dvs. 👤Saul dræbte sine tusinder, men 👤David sine titusinder (1 Sam 18,7).

mistænksomt; skinsygt.

interessant, bemærkelsesværdig.

beretning.

holdt dog ikke op med.

ud af, bort fra.

alt sammen.

for at.

mod.

filistrene.

dræbte.

så at.

da.

således.

da.

fandt.

rundt omkring i landet.

for at.

begravede.

klagesang, dødsklage, dvs. en sang, der begræder tabet af den døde.

helte; krigshelte.

da.

forud for; i højere grad end.

jorden.

her: der er det.

virksomhed, foretagender.

hebraisk for hærskarer. Herren Zebaoth anvendes som tilnavn til Gud i hans egenskab af kriger og konge i Det Gamle Testamente.

beretninger.

bemærke.

selv om.

krænker.

dvs. syner fra Gud.

undere.

her: talte under inspiration af Guds ånd.

afkom, efterkommer.

døde.

i troen på Gud.

kongetrone.

for.

her: der er det.

da.

fagert, smukt.

dine leveår er fuldtallige, dit liv er til ende.

genrejse.

afkom.

kongetrone.

rejse sig, fremstå.

efterkommere.

da.

virkelig.

fremfor.

hans leveår blev fuldtallige, hans liv var til ende.

da.

leve.

tilbede.

her: hvilket.

således.

gøre.

dvs. vi har ikke lod, arvelod i.

israelitter.

sørgede (godt) for.

hele.

efterkommere.

på samme måde.

her: for 👤David (dativobjekt).

vandre, rejse op.

for at.

fremstillede.

vandre, rejse op.

israelitter.

førte, bragte op.

levitter, dvs. tilhørte præstestammen.

minde.

rejste sig.

trone.

dvs. levede de på samme måde som 👤Jeroboam.

fik.

i højere grad end.

for at.

lod fremstå.

således.

sikrede hans magtstilling.

levede.

efter.

ved.

israelitterne.

levet.

fra israelitterne.

vend (imperativ pluralis).

hold (imperativ pluralis).

gjort sig hårde, ubøjelige.

ladet fremstille.

tilbedt.

dvs. himmellegemerne sol, måne og stjerner.

undtagen.

efterkommere.

dvs. levede på samme måde som indbyggerne i Israel eller Nordriget.

tilbage, i behold.

forfaders, stamfaders.

trofast over for.

dvs. levede efter 👤Akabs slægts ugudelige skikke.

det samme.

forfader, stamfader.

her: stenstøtterne, afgudsbillederne.

holdt op med.

således.

templet.

skabte.

åbn.

værk.

således.

hele din færden.

resten, de tilbageblevne.

endnu.

dræbte.

da.

dræbte.

da.

gået bort i fred, dvs. afgået ved døden.

give opholdssted.

foran israelitterne.

meget store syndige handlinger; den skyld man pådrager sig ved at have begået drab.

således.

med sikkerhed.

det skal ringe for hans ører.

renser af, visker rent.

sådan.

selv om.

således, på den måde.

således.

selv om.

trone.

levede efter.

forfaders, stamfaders.

templet.

bestemt.

da.

dvs. dette sted, Juda Rige.

lade dig gå til dine fædre, dvs. lade dig dø.

i frygt for Herren, dvs. gudfrygtig.

virke; dåd.

således.

kraft, formåen.

omvendte sig.

for at.

rette sig efter.

nært forestående.

ønske, bøn.

for at.

i.

opæggede, ophidsede.

fæstningsværk; angrebsramper.

det vil sige.

havde til hensigt.

dvs. kobberlænke.

templet.

dvs. kobber.

afkom.

så at, sådan at.

syng (imperativ pluralis).

råb (imperativ pluralis).

dvs. ørkener.

efterkommere.

også.

er gået.

lod fremstå.

da.

slut, ophørt.

angivet (med tegn), tilkendegivet.

tage af sted, rejse.

fuldbyrde, fuldføre.

gid Herren Hans Gud må være (optativ).

må han drage (optativ).

dvs. fyrre, fyrretyve.

lad os takke (imperativ 1. person pluralis, indbyrdes opfordring).

overhovederne for fædrenehusene, dvs. for slægterne.

mærkeligt; forunderligt.

ligesom.

også.

det anedes af eller det forekom de forstandige og gamle.

det foretagende.

sådan.

beboerne i Juda; oprindeligt efterkommere af 👤Juda.

er.

beklædt med paneler.

gå op (imperativ pluralis).

bring derhen (imperativ pluralis).

byg (imperativ pluralis).

vise min herlighed.

arbejdet med huset.

for at gøre det færdigt.

opbød deres kræfter.

beboerne i Juda; oprindeligt efterkommere af 👤Juda.

så at.

for at.

anbringe på hængsler.

vrede.

fuldførte.

levede for Gud.

handlinger, begivenheder.

undere.

begivenheder, handlinger.

selv om.

alt sammen.

vigtigste, mest betydningsfulde.

gengivelse.

dvs. syner fra Gud.

et underfuldt; forunderligt, mærkeligt.

med.

holde stand mod den.

vildskab.

da.

udgik.

nedstyrtede.

dvs. mål er fuldt.

på uhørt måde.

meget, i høj grad.

uden (mellemkomst af) menneskehånd.

efter hvad.

da.

således.

vækket, ansporet.

i højere grad end, fremfor.

indbildske.

fordrejede.

uforgængelige.

lighed.

fordrejede.

ypperlige, fortræffelige.

hverken.

grækerne.

de kom til at svare, bøde for hans død.

lod fremstå for dem.

for at.

delt.

i overensstemmelse med.

👤Juda efterkommeres.

da.

plyndrede.

førte bort.

sådan.

lad (imperativ pluralis).

slog til lige med det samme, uden overvejelser.

dvs. styrkede.

blive bevæget til, tvunget til.

her: omtalte til påmindelse, erindring.

skel.

hærskarers Herre (Zebaoth: hebraisk for hærskarer). Udtrykket anvendes som tilnavn til Gud i hans egenskab af kriger og konge i Det Gamle Testamente.

opstige, komme frem.

hærskarers Herre (Zebaoth: hebraisk for hærskarer). Udtrykket anvendes som tilnavn til Gud i hans egenskab af kriger og konge i Det Gamle Testamente.

dvs. 👤Evas afkom, her: 👤Kristus, jf. 1 Mos 3,15.

desuden.

dvs. frelses.

komme, opstå.

uomtvisteligt, med sikkerhed.

dvs. frelses.

for hvad.

da.

for at.

brændende af iver.

han kom i heftig indre bevægelse.

hidsig efter retfærdighed.

ved.

lad ham drage (optativ).

dvs. flyede, flygtede.

op i.

sammen med.

da.

dræbte, ihjelslog.

hidsighed.

det foretagende.

da.

vær (imperativ pluralis).

vov (imperativ pluralis).

kom (imperativ pluralis).

betænk (imperativ pluralis).

slægt efter slægt.

frygt (imperativ pluralis).

komme hen til, kastes blandt.

hærfører, feltherre.

begravet hos.

uforfærdet, modig.

dvs. tog sig ikke af.

floks ringe størrelse.

store størrelse, mængde.

dvs. styrken.

stammer fra, kommer fra.

fører krig, kæmper.

dvs. vores ret.

tog afsted.

for at.

plyndre.

da.

her: måtte gå til sengs.

da.

dvs. styrke.

stammer fra, kommer fra.

det er nødvendigt.

hørte om romerne.

mod sydvest.

hvor.

mandige, tapre.

støtte.

for at.

rådslog.

her: for at sørge godt for dem, behandle dem godt.

dvs. styrke, forstærke.

sendte ud, afsted.

ridset, indgraveret.

dvs. kobbertavler.

garanti, dokumentation.

da.

hærførere, feltherrer.

ledere.

alt sammen.

således.

indgik venskab med romerne.

således.

angivet (med tegn); tilkendegivet, meddelt.

en figur.

dvs. kobber.

således.

også.

således.

jødisk præstefamilie, efterkommere af 👤Judas Makkabæer.

hærfører, feltherre.

for at.

bilægge den strid.

leder, overhoved.

folkeslag i Palæstinas sydligste provins, som i makkabæertiden (168-63 f.Kr.) var fjender af jøderne.

Sprogligt er Idumæa (gr.) beslægtet med Edom, et landområde i Østjordanlandet syd for Det Døde Hav. Edomitterne blev i gammeltestamentlig tradition betragtet som nært beslægtede med israelitterne, idet stamfaderen Edom blev identificeret med 👤Esau.

israelitterne.

folkeslag i Palæstinas sydligste provins, som i makkabæertiden (168-63 f.Kr.) var fjender af jøderne.

rænkespil.

jødisk præstefamilie, efterkommere af 👤Judas Makkabæer.

her: dyrene.

således.

øjentjenere, religiøse hyklere.

forkyndere, undervisere.

fordrejede.

bestemt.

dvs. 👤Evas afkom, her: 👤Kristus, jf. 1 Mos 3,15.

tom.

tåbeligt; på en mangelfuld måde.

udspring.

her: den betlehemitiske stamme.

avle.

således.

det vil sige.

således.

da.

havde magt, herredømmet over.

rejste sig.

skrives op, optegnes.

rejste op, vandrede hen.

her: moden til.

husdyr som okser, får eller geder.

frygt (imperativ pluralis).

jorden.

foran.

da.

underfuld.

selv om, skønt.

tåbeligt; moralsk forkasteligt.

straffede.

dvs. kom derhen, hvor han hørte til.

ud af, bort fra.

for at.

da.

sammenlignet med, i forhold til.

kom.

trådte frem.

tilbage.

frygt (imperativ pluralis).

således.

hærskarers Herre (Zebaoth: hebraisk for hærskarer). Udtrykket anvendes som tilnavn til Gud i hans egenskab af kriger og konge i Det Gamle Testamente.

lidt.

hærskarers Herre (Zebaoth: hebraisk for hærskarer). Udtrykket anvendes som tilnavn til Gud i hans egenskab af kriger og konge i Det Gamle Testamente.

dvs. frelse.

da.

komme.

for at.

hærskarers Herre (Zebaoth: hebraisk for hærskarer). Udtrykket anvendes som tilnavn til Gud i hans egenskab af kriger og konge i Det Gamle Testamente.

her: dommens dag, jf. Mal 3,2-5.

så at.

forbandelse, tilintetgørelse.

ved.

således.

da.

israelitterne.

snører i sko, snørebånd.

da.

skete, indtraf.

da.

opfostret.

for at.

da.

det vil sige.

glædesbudskab.

dvs. at synet kommer igen.

dvs. at frigøre, befri de plagede.

skriftsted.

gået i opfyldelse.

selv om.

søn af et menneske; Menneskesønnen, dvs. 👤Jesus Kristus.

det vil sige.

således.

for at.

for at.

da.

endog, tilmed.

for at.

fuldføre, fuldbyrde.

åbnes.

blive synligt; bryde frem.

skete, hændte.

da.

det vil sige.

gå (imperativ pluralis).

forkynd (imperativ pluralis).

var i stand til det.

alt sammen.

fællesskab.

stole på, at han var i stand til det.

det vil sige.

klage over, anklage.

klager over, anklager.

her: tror (præsens pluralis).

udgået fra.

fra.

stod ikke.

selv om.

således.

raseri, voldsom vrede.

rådslog.

vredere, mere rasende.

skete.

selv om.

tag (imperativ pluralis).

dvs. mod himmelen.

for at.

da.

ligklæder.

løs (imperativ pluralis).

lad (imperativ pluralis).

hykleri.

for at.

også.

Menneskesønnen, dvs. 👤Kristus.

gå bort, dø.

hvis ikke.

det vil sige.

jages bort, udstødes.

da.

her: hen imod, i møde.

det vil sige.

skaffe, tilvejebringe.

her: lovprisning.

spise ('æde' var et neutralt udtryk for at spise på Grundtvigs tid).

gik.

det vil sige.

da.

tage fra.

således.

spise ('æde' var et neutralt udtryk for at spise på Grundtvigs tid).

da.

spiste ('æde' var et neutralt udtryk for at spise på Grundtvigs tid).

Menneskesønnen, dvs. 👤Kristus.

går ganske vist bort, dør unægtelig.

Menneskesønnen, dvs. 👤Kristus.

her: for det samme menneske (dativobjekt).

Iskariot bliver i nutiden ikke opfattet som et fædrenenavn, men som et tilnavn, der formentlig angiver 👤Judas' geografiske tilhørsforhold.

da.

spiste ('æde' var et neutralt udtryk for at spise på Grundtvigs tid).

tag (imperativ pluralis).

spis (imperativ pluralis, 'æde' var et neutralt udtryk for at spise på Grundtvigs tid).

gør (imperativ pluralis).

drik (imperativ pluralis).

den nye pagts (af lat. 'testamentum').

gør (imperativ pluralis).

således.

også.

indstiftet.

da.

vidnesbyrd.

spiser ('æde' var et neutralt udtryk for at spise på Grundtvigs tid).

Menneskesønnens, dvs. 👤Kristus'.

spiser ('æde' var et neutralt udtryk for at spise på Grundtvigs tid).

også.

spiser ('æde' var et neutralt udtryk for at spise på Grundtvigs tid).

ringeagter Guds Søn.

da.

gået ud.

må ikke forfærdes (optativ).

tro (imperativ pluralis).

således.

for at.

tro (imperativ pluralis).

således.

herliggøres.

tage bolig.

for at.

bliv (imperativ pluralis).

således.

bliv (imperativ pluralis).

vær (imperativ pluralis).

da.

herliggør.

herliggøre.

alle mennesker.

for at.

herliggjort.

fuldført, fuldbyrdet.

herliggør.

også.

taget imod, været modtagelige over for.

erkendt.

udgik fra.

gid du vil gøre dem hellige (optativ).

for at.

også.

så at; for at.

også.

erkendt.

for at.

da.

dvs. flyede, flygtede.

således.

efterlade.

dvs. romerne.

piskes, så huden går af.

dvs. romerske.

statholder.

her: bedømmelsen, vurderingen.

betog.

lad komme (optativ).

i.

da.

skældt voldsomt ud.

da.

fuldbragt; fuldført, fuldbyrdet.

dvs. romerske.

ved siden af.

overvældet, grebet af.

gik (præteritum pluralis af 'gange').

da.

for at.

gå (imperativ pluralis).

vogt (imperativ pluralis).

gik (præteritum pluralis af 'gange').

frygt (imperativ pluralis).

således som.

kom (imperativ pluralis).

se (imperativ pluralis).

her: lod sig se, viste sig.

sig, (I) skal sige (imperativ pluralis).

selv om, skønt.

uhørt, utroligt.

listede sig bort.

også.

gik (præteritum pluralis af 'gange').

hvor.

da.

også.

for at.

da.

dvs. fyrre, fyrretyve.

gå (imperativ pluralis).

lær, dvs. undervis (imperativ pluralis).

døb (imperativ pluralis).

lær (imperativ pluralis).

taget op.

da.

taget op.

sammen; forenede.

kom.

pludseligt.

vindstød.

alle slags.

da.

fra.

trådte frem.

det vil sige.

omvend (imperativ pluralis).

lad, dvs. gid (enhver af jer) vil lade (optativ).

lad (imperativ pluralis).

mennesker.

undere.

ledere.

dvs. evangeliet, det glædelige budskab.

endeligt.

undere.

da.

vrede.

kastede, drev ham ud (af byen, jf. ApG 7,58).

døde han.

alene.

dvs. for at få dem kastet.

her: fordi.

for at.

åbne.

for at.

for at.

undere.

da.

fuldendt; fuldført.

livsløb.

også.

vedholdende, faste.

pinefuld død, dvs. død forbundet med straf og evt. tortur.

til sidst.

undtagen vedrørende.

menneskeskikkelse.

således.

samledes for at rådslå ('ginge', dvs. gik, er præteritum pluralis af 'gange').

besluttet, fastsat.

plan.

dvs. styrkes.

for at.

også.

noget underfuldt.

tydeligt, indlysende.

da.

israelitterne.

lade rejse.

styrter sammen.

nød.

tilbage.

dvs. som nogle få mennesker.

i stedet for.

være i alvorlig livsfare; være dødeligt angst.

døde.

alt sammen.

fuldført.

da.

trådte frem.

dvs. Jerusalem.

Christus (lat.) er en oversættelse af det hebraiske Messias (den salvede).

for at.

da.

pegede på.

her: ikke (i ledsætning efter forudgående nægtende hovedsætning i ældre sprog).

op i.

for at.

opfyldes.

bliver bragt til ende.

dvs. fyrre, fyrretyve.

gået.

bannermærke i krig.

fik (præteritum pluralis af 'få').

dræbte.

ske.

da.

mange slags.

verdensdele.

da.

gået.

det vil sige.

dvs. ørken.

for at.

samtidig med at.

så, da.

bemærkelsesværdige, interessante.

trådte frem.

betydelige åndsevner.

gode talegaver.

gik (præteritum pluralis af 'gange').

nordlige.

havet.

fordi.

endnu.

uenige.

viste barmhjertighed, forbarmede sig.

lod fremstå.

omskiftede sejren, dvs. lod sejren skifte fra den ene til den anden part.

dvs. oplært dem i krig, krigshåndværk.

i overflod, rigelig.

dvs. kunne Guds ord høres.

trådte frem.

således.

endog, også.

dvs. 👤Johannes. If. en oldkirkelig tradition blev Johannes' Åbenbaring tillagt apostelen 👤Johannes.

upassende, usømmelige.

det vil sige.

forsaget, vendt sig bort fra.

dagdrivere.

nedskrev.

vedholdende.

hjælp.

syd og vest på.

det vil sige.

føre krig, kæmpe.

dvs. fyrre, fyrretyve.

endnu.

det virkede.

som om.

dvs. skulle have været.

rive ned, ødelægge.

fremmede, skaffede fremgang for.

det vil sige.

selv om.

det virkede.

som om.

dvs. følge i sin fars onde fodspor.

det vil sige.

gravlagt, begravet.

dvs. herhjemme, i Danmark.

da.

gået.

selv om.

forkynde.

sådan.

tage uhindret af sted, dvs. havde frit lejde.

da.

dvs. fik fat på ham.

for at.

således.

sandt.

lod fremstå.

at se.

forsage verden helt, vende sig helt bort fra verden.

brændende af iver.

dvs. fornemmede.

sådan.

voldsom vrede, raseri.

alt sammen.

gøre stads af, vise ære.

knogler, dvs. relikvier.

vestpå, mod vest.

endog.

tænkt på, overvejet.

dvs. oversætte.

selv om.

tilpasset.

udtryksfuldheden (dvs. i Bibelen).

sprogtonen, stilen (dvs. i Bibelen).

således, på en sådan måde.

sprogtone, stil.

også.

her: oversat til.

forandret.

uden videre; helt sikkert.

præster.

her: oversat.

til billig pris.

trådte frem.

da.

fuldført, tilendebragt.

døde han.

dvs. bestyrkelse, styrkelse.

selv om.

det sonoffer; den forsoning.

bragte til veje ved; jf. at Gud oprejste 👤Jesus Kristus fra de døde, dvs. lod ham opstå.

bestemt.

bekymringer.

indpas.

da.

på grund af.

lærde; her også: hentydning til titler på personer, der har studeret.

minus, på nær.

gået.

rent og rigtigt; dvs. uden indblanding af noget uvedkommende.

trone.

scepter, herskerstav.

døde.

tillige.

rent og rigtigt; dvs. uden indblanding af noget uvedkommende.

fornægter.

lever.

på grund af dem.

hør (imperativ pluralis).

læg (imperativ pluralis).

åben (imperativ pluralis).

se (imperativ pluralis).

underfuldt; vidunderligt.

sørget for.

opretholdt; beskyttet.

angreb.

selv om, skønt.

kommer over.

dvs. havets.

dvs. huskede os på.

dvs. evangeliets.

betænk, tænk på (imperativ pluralis).

forhærd, gør hårdt, ufølsomt (imperativ pluralis).

ydmyg (imperativ pluralis).

hold (imperativ pluralis).

dvs. styrke.

genfødte.

uforgængelig.

forbliver.

levende.

forbliver.

give dig visdom.

indblæst; inspireret.

vejledning.

opdragelse.

så at.

fuldvoksent.

forberedt.

troværdige.

renses fra, befries fra.

vid, skal (I) vide (imperativ pluralis).

stå sig, klare sig.

hør (imperativ pluralis).

gru (imperativ pluralis).

tiden, dvs. dommedag.

åbne.