Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Skal jeg nu sige mine Tanker om dette lille Stykke, da i det jeg beundrer Forfatterens dybe Indsigt i den Hellige Skrift og de uvordne Ting, synes det mig, at han har feilet lidt i at ville hentolke Alt om den store Fristelse paa een Mand, og jeg mener at Dyret er 📌Frankrigs Aand i det Hele, og at om ogsaa 👤Napoleon skulde være ulyksalig nok til at stride aabenbar mod Guds Sandhed og Kirke, saa er der dog 13endnu een end større og grueligere Strid tilbage om et Par hundrede Aar, hvor det er rimeligt at 📌Frankrig vil udspille sin ulyksalige Rolle.