Grundtvig, N. F. S. Hvad skal vi giøre, at vi kan arve det evige Liv? Aftensangsprædiken paa Femte Søndag efter Paaske

formane.

også.

endog, tilmed; også, tillige.

også, ligeledes.

være nødvendig.

fuldstændig, helt.

rette sig efter, følge, efterkomme.

ønske.

fra begyndelsen, fra først af.

nu til dags, i vor tid.

spise (‘æde’ var et neutralt udtryk for at spise på Grundtvigs tid).

erkendt.

man aldrig få, man aldrig opnå.

et klart indblik i, en klar sans for, et klart syn på.

frelsens orden. Efter nylatinsk ordo salutis, en betegnelse i den kristne dogmatik for den udvikling, den kristne må gennemgå under sin tilegnelse af nåden.

indser man ikke.

er man ikke i stand til.

som man bør.

tilvejebringelse.

den kristne tros dogme om Gud som ét væsen, men i tre personifikationer: Fader, Søn og Helligånd.

virkelig.

vellyst.

fordrejede.

umoralske handlinger; upassende handlinger.

sådan, på denne måde.

åbner.

en gevinst.

det at høre (prædikenen).

vær (imperativ pluralis).

vinder indsigt i, lever sig ind i.

vedholdende, urokkeligt, stadigt.

også.

en, der dyrker Gud.

tomhed; værdiløshed.

ubesmittet, ægte.

vise nåde over for.

vær (imperativ pluralis).

for at.

det at høre (Guds ord)

alene.

det at høre Guds ord.

oversvømmelsen, vandmasserne.

stormene.

kæmpede med, trak i.

oversvømmelsen, vandmasserne.

stormene.

faldt sammen.

således, sådan.

ukloge, tåbelige.

viser sig, bliver synlig.

bortvejres, blæses bort.

når luften fyldes med liglugt; dvs. når døden er nær.

opfyldes.

farve eller udseende hos et lig.

dvs. levned, liv.

tidligere.

hastigt.

tørrer.

erkender, mærker.

på tåbelig vis.

synde i forventning om Guds godhed og tilgivelse.

billede, afbildning.

billedet, afbildningen.

går eller vandrer de ud.

skatten; (især relig.) den kostbare belønning.

også.

dvs. liggendefæ: gods eller forråd, man har samlet; rigdom, skat.

dvs. de præster, der fulgte apostlenes eksempel, jf. Luk 1,2 og ApG 6,4.

vær (imperativ pluralis).

ligeledes eller også.

dvs. de præster, der fulgte apostlenes eksempel, jf. Luk 1,2 og ApG 6,4.

for at.

tom, værdiløs.

befærdede.

nu til dags, i vor tid.

tåbeligt, uklogt.

altsammen.

skønt, selvom.

rådgive.

modgift, lægemiddel.

også.

går til grunde ved at visne.

bortvejres, blæses væk.

slange, drage.

til sidst; i døden.

frelses, gøres delagtige i Guds rige og den evige salighed.

dvs. skæmt.

endog.

dog, alligevel.

kort, kortfattet.

for at.

trådte frem.

for at.

dvs. styrke.

således, sådan.

dvs. træske, lumske, snedige.

hyklere.

også, ligeledes.

mener I.

endnu, stadig .

stille.

kraftigt.

sin næste, sit medmenneske.

let, nemt.

således, sådan.

ønske.

bliv (imperativ pluralis).

leg (imperativ pluralis).

spot (imperativ pluralis).

sin næste, sit medmenneske.

tænk (imperativ pluralis).

svar (imperativ pluralis).

vundet indsigt i, levet sig ind i.

stå sig, klare sig.

fuldbragt; fuldført, fuldbyrdet.

herliggjort.

herliggør.

også.

føle skam, blive forlegen.

således, på denne måde.

dvs. galskab.

påstå at elske (uden virkelig at mene eller føle det).

éns udtalelser.

betænk (imperativ pluralis).

lige så sikkert.

også.

ransage, spørge.

behov.

fortabte.

prøv (imperativ pluralis).

handlinger, gerninger.

således.

ære, herlighed.

fornægte.

enhver.

således.

fordrejning, fordærvelse.

om 👤Jesus som vejen til forsoning; egentlig den guldplade, der dækkede pagtens ark.

stampe mod brodden, dvs. gøre (unyttig) modstand mod overmagten.

skyde til side, opgive, forkaste.

trænger sig ind.

regnebræt, tavle til at skrive eller regne på.

også.

dvs. styrke; kræfter.

således.

selvom, omend.

frelse, gøre delagtige i Guds rige og den evige salighed.

ulykkelige, ynkværdige.

over.

som strides, som mundhugges.

må vi prise os lykkelige.

kom (imperativ pluralis).

for at.

gøre, udføre.

frelses, gøres delagtige i Guds rige og den evige salighed.

på alle sider.

ofret, prisgivet.

syndsforladelse (for at gøre os værdige til det evige liv).

syndige, fordærvede.

anses for, skænkes.

må dømme, må anse (optativ).

måden at opnå Guds frelse og salighed på.

have i sinde, planlægge.

tomme, værdiløse handlinger.

åbnes.

lidelsesfællesskabet med ham.

også.

scepteret.

lige så sikkert.

fornægte.

afskaffe, ophæve, nedbryde.

opfylde, fuldbyrde.

‘hænge i’ betyder her ‘følger’.

et glædeligt budskab, løftet om de kristnes frelse.

frelses, gøres delagtige i Guds rige og den evige salighed.

måde at opnå Guds frelse og salighed på.

har har iklædt sig 👤Kristus (jf. Gal 3,27): 👤Kristus er i ham, og han er i 👤Kristus.

vinbonden.

bliv, forbliv (imperativ pluralis).

medmindre, hvis ikke.

tage bolig.

sandelig.

også, ligeledes.

spise (‘æde’ var et neutralt udtryk for at spise på Grundtvigs tid).

altså; således.

frelser.

tro (imperativ pluralis).

dvs. brod; ødelæggende kraft.

far (imperativ pluralis).

tænk (imperativ pluralis).

forgængelige, værdiløse egenskaber, handlinger eller omstændigheder.

åben, løft (gl. imperativ pluralis).

i Det Nye Testamente en betegnelse for Satan (kaldes også Beliar).

annam, dvs. tilegn jer (verbalformen ‘annammer’ er imperativ pluralis).

også.

dvs. levned, liv.

helt, fuldstændigt.

helligdoms.

bliver tildelt, bliver tilegnet.

erkender, mærker.

begær.

lidenskab, sindsbevægelse.

vandrer, udfolder deres liv.

vær (imperativ pluralis).

skatten, den kostbare (især religiøse) belønning.

vind indsigt i, lev jer ind i (imperativ pluralis).

bliv (imperativ pluralis).

kaldet til, tilkendt.

der giver anledning til at udleve sine kødelige lyster.

opfyldes; udtrykkes, sammenfattes.

glem (imperativ pluralis).

også, desuden.

tage bolig.

således.

let, nemt.

begær.