Grundtvig, N. F. S. Meddelelse om Odin og Saga

711De Herrer N.F.S. Grundtvig og 👤 F.C. Sibbern agte at udgive under Titel af Odin og Saga et Tidskrift for Philosophie, Poesie og Historie. Den historiske Deel skal kun indeholde det, som Udgiverne ansee for at røbe et dybere Blik enten i Historien som Videnskab eller i en enkelt Tidsalder, dens Mænd og Begivenheder. Fædrenelandets Historie skal især være den Grube, Hr. G. vil stræbe at rense, hvelve og bruge. Den poetiske Deel skal foruden egentlige Digte ogsaa indeholde Bemærkninger over Skjaldskab, saavel i det Hele som det Enkelte, og dele Mythologien med det Historiske. Den philosophiske Deel skal indeholde saadanne Afhandlinger, der i det Hele, som Samling, i hvor ueensartede deres Indhold end er, dog sammenknyttes saaledes, at de for den nøiere Betragtning forene sig til et Heelt, i det hvert Stykke finder i det andet et Led. Begyndelsen vil skee med en Afhandling om Philosophiens Princip og Væsen, som Hr. 👤Sibbern har vundet Universitetets Priismedaille for, et andet Stykke af samme Forfatter vil gaae ud paa at opsøge et Princip for en philosophisk Lyksalighedslære, og derpaa give et kort Omrids af denne, og et tredie vil levere en historisk Caracteristik af (over) 👤Schiller som Digter. – Subskriptionen paa dette Tidsskrift, hvoraf hvert 712Hefte paa 12 Ark kommer til at koste 5 Mk., modtages i den Gyldendalske Boghandling.