Grundtvig, N. F. S. Subskriptionsplan paa en Oversættelse af Sæmunds Edda

Subskriptionsplan

paa

en Oversættelse

af

Sæmunds Edda.

Under Navnet Sæmunds Edda eie vi en ærværdig Samling af gamle og for det meste saare poetiske Sange om Guderne og om tvende Helteslægters, Volsungers og Gjukungers Undergang. De mytologiske Sange ere udgivne paa Islandsk og Latin af den magnæanske Kommission og oversatte paa Dansk af den fortjente 👤Sandvig; men denne Oversættelse er dels ei mer i Boghandlingen, dels kun brugbar for dem, der kende Sangene i Grundsproget. Sagakvadene henligge endnu utrykte og hartad ube2kendte, skøndt de i alle Henseender fortjente at læses selv af Udlændinge*Se Københavns Skilderi No. 30, hvor en Prøve findes!.

Af alle disse Sange tilbyder jeg herved mine Landsmænd en Oversættelse, forsynet med oplysende Anmærkninger, og Indledninger om Sangenes Ælde, indbyrdes Forhold, Slægtskab med udlændiske Digte o.s.v. Værket udkommer, dersom det finder behørig Understøttelse, i trende Hefter, hvoraf jeg mener hvert vil udgøre omtrent 20 Ark.

De som ville umage sig med at samle Subskribentere, erholde hvert 11te Exemplar frit, og ombedes at hjemsende Planerne saa snart muligt, da jeg haaber at kunne levere første Hefte endnu i Aar.

📌Valkendorfs Kollegium, d. 15de Jan. 1810.

N. F. S. Grundtvig.

3
Subskribenternes Navne og Boepæl. Exemplarer.
Skrp. Trykp.
4
Subskribenternes Navne og Boepæl. Exemplarer.
Skrp. Trykp.

Trykt hos

👤Andreas Seidelin,

i store Kannikestræde No. 46.