Grundtvig, N. F. S. Tilbagesyn paa København

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der er ikke bevaret manuskripter til værket.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien : 96.

Grundtvigs digt “Tilbagesyn paa København” med undertitlen “(Ved min Færd til Middelsyssel.)” udkom den 20. december 1808 i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 6. årgang, nr. 21, sp. 335 f. Tidsskriftet blev udgivet af 👤J. Werfel og trykt i København hos 👤P. H. Höeckes Enke.

Senere udgaver

Digtet blev genoptrykt i Kvædlinger 1815 ( Bibliografien nr. 251), s. 102-104, med titlen “Kiøbenhavn” og undertitlen “Tilbageblik paa en Reise”. I genoptrykket er teksten forsynet med to fodnoter.

I udgaven i Kvædlinger er ortografien ændret, fx bliver ‘t’ i præteritumsformer konsekvent ændret til ‘d’ (“hængte” bliver til “hængde”). Enkeltvokaler (“Kækt”) ændres ofte til dobbeltvokaler (“Kiækt”). I førstetrykkets afsnit 5 bliver “stadigen” til “stadelig” (s. 104). Digtets interpunktion er let bearbejdet (fx ændres de tre afsluttende udråbstegn til et enkelt), og førstetrykkets hyppige spatieringer er kun bevaret et sted, nemlig i ordet “Christne” (s. 103), som ydermere staves med ‘Ch’ i modsætning til førstetrykket. Førstetrykkets afsnit 1 og 2 er slået sammen til ét i Kvædlinger ; det samme gælder afsnit 7 og 8.

Bibliografisk beskrivelse

Anvendte eksemplarer

  • Grundtvig-Bibliotekets eksemplar i løse blade, opstillingsnr. 3.1 [ekspl. 1, uden katalognr.]. Beskåret og tidligere indbundet
  • Grundtvig-Bibliotekets indbundne eksemplar, opstillingsnr. 3.1 [ekspl. 2] i N.F.S. Grundtvigs Bidrag til Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 1808-1825 (Gr 1). Beskåret
  • Det Kongelige Biblioteks indbundne eksemplar, katalognr.: K, 672, 4o (stregkode 130005528829)
  • Det Kongelige Biblioteks indbundne eksemplar i Digte og Afhandlinger til og om N. F. S. Grundtvig bind 1, Fr. Thorkelins Grundtvig-samling: 4o-1808

Eksemplar 1 er valgt som tekstgrundlag og har afgivet faksimiler til udgaven.

Intern varians

Der er ikke konstateret intern varians.

Tekstkritik

Anvendt litteratur