Worm, Jacob Uddrag fra KONGENS VÆMODIGE KLAGEMAAL

38.

Folchet paa Rygen vist fick ey besolding
Thi Officererne Snappet dend vech
De vil ey fickte ey udstaa bestolding
Pengene giemmis i Oberstens Seck
Klager Soldaten naar nøden ham trenger
Krigsraadet hannem i galgen ophenger.