Worm, Jacob . - [1968]

ET ANDET SYNDERLIG OG
SELSOM SIUN, UDJ LUCIÆ-NAT, OVER
ABRAHAMSTRUP OG SVANHOLM

Udj værende Aar, som er det 5692 udj Anno Platonico Magno skal een sær og synderlig Aspect eller siun paa himmelen være præsenteret over Sædlands Horizont, fornemmelig over Horens Herrit, over Abrahamstrup og Svanholm, sampt Aastrup, Ellebroden, og detz omliggende Byer, da udj Luciæ Nat skal være hørt een forskræckelig torden, med een forfærdelig Liunild, men derpaa er fuldt et sagte og stille Liud. Strax haver 4 Mænd med Vinger / paa Ryggen udj himmelens fire hiørner ladet sig tilsiune paa hver sin Stoel, og midt iblandt dem er seet een gammel graahærdet Mand over Horens-Herret paa een Cathedra beklæd udj hvidt silcke udj een Blaa agtig skye, og hafde i dend høyre haand een hvid fahne, i dend venstre haand een Laurbær Krantz, strax lod sig see 2 qvinder, dend ene beklæd med een hvid Korkaabe og lod sig kalde Jrene, dend anden præsenterede sig i fuld gevæhr, som een af de gamle Skiold-Møer. Disse Qvinder trættede om Magt og Commando at have over verden. Effter lang protest og process blev dend eene qvinde, som kaldtes Bellona gandske under kiend, saasom 24 Jomfruer med Croner paa hovedet udj Lufften som Procuratores gick udj rette for Jrene, og knæfaldt for den gamle Mand, og alle hafde Luther, harper og Cimbler at leege paa [tillige] med een Vocal Musiqv, som sagde: Ære være Gud i det høye, fred paa Jorden. Derpaa lod dend gamle Mand kalde de 7 Planeter med een deel af de fornemste Stierner befalendes dennem at de skulde med deris influentzer og krafftige virkninger drive de underlagde Lande til fred og eendrægtighed: Sol skulde virke over Danmarck, Mars over Franckerige, Saturnus over Sverrig, Jupiter over Brandenborg, Venus over Engeland, 163 Mercurius over Mønster, Sirius over Holland, Luna over Spanien, Pegasus og Foucan over Tydskland, Cassiopeia over Lynebourg, Orion over Saxen. Og om alle de Stierner ey virckede lige krafftig paa eengang, saa skulde een hver dog giøre sin fliid at disponere de stridende hoveder til fred saa at om alle ey kunde nu saa liige naae begiærlige freds Puncter, saa skulde de dog denne gang saa være fornøyede, Himlen lovede der-/imod at giøre een anden gang bedre Occasioner til behagelig tractater og Conditioner. J allen tid lod Jrene blæsse hastig fred, nu i et Land, nu i et andet, og hafde componered et artig Musicalisk styche om Bellona saa lydendes: Hun er falden, hun er falden, Babylon. Strax blev der stille i Himmelen og Siunen forsvandt der det begyndte at dages, men der fandtes paa [Skuldeløv] Kirkegaard af een Bisse-Kræmmer dette vers:

Jrene Lande-fryd velkommen ned til Jorden,
Bellona Lande-strid har nu fuldendt sin Torden,
Tack Sol du klare Sol for dine Straalers glantz
Nu kand vi gaa i fred i glædens Springe Dantz.
Nu har du nock af Blod du blodbegiærlig Herre,
Du som kand land og Folck med Falskheds garn besnærre
Velkommen søde fred, velkommen sucker-Mund,
Vi alle tacker dig af dybest hiertens grund.
Udtømmet Føde-land forsvær nu Krig og feyde,
Og ønske os af Gud een Stadig fred og leyde,
Saa at Guds Rige maa opbygges i vort Land,
Og Kongen lide vel, det ønsker alle Mand.
Stat fred, stat stadigt fred paa Klippegrundet piller!
Gid at Bellona os fra [søden] fred ey skiller
O! at vi frygter Gud og ærer Kongen god,
Vi paa vor skade da erlanger nock som bod.