Augusta PETRI Vincula
hoc est
CARCER, CRUX CORONA
DIVINI PETRI APOSTOLI
nec non
Excellentissimi ac Nobilissimi Herois
DNI PETRI GRIFFENFELDT
DOMINI DE GRIFFENFELDT
Sacræ REG: Maÿe: a Consiliis intimis; Summi
Status et Cameræ Secretarii; Assessoris in Collegiis
Cancellariatus, Status et summi juris:
Eqvitis aurati
Memoriam qvorum Augustam
nulla oblivionis nube, nebulâ,
obnubilandam
sed
Encomiis æternâ memoriâ eáque
Augustâ, dignissimis
memorandam
Primo Augusti Die
MDCLXXII
Tenui socco et sermone pedestri
qvam brevissimê deprædicat
Qui sub cruce maximi Mæcenatis gemebundus adstat
Gratiæ, et Favoris et Clementiæ ipsius devotissimus expectans.
Jacobus Worm
Primum AUGUSTI diem
Augustis PETRI Vinculis, Primi et Augusti Apostoli
sacræ sacrârunt animæ
Quippe cujus
Vincula pretiosa gemmas super pellucidas! 391 PETERS ærværdige lænker,
det vil sige
DEN HELLIGE APOSTEL PETERS
FÆNGSEL, KORS, KRONE,
samt
den højst udmærkede og velbyrdige helt
HR. PETER GRIFFENFELDS,
HERRE TIL GRIFFENFELD,
den hellige KONGELIGE majestæts geheimeråd, øverste
stats- og kammersekretær, assessor i kancelliets,
stats- og højesteretskollegierne,
gylden ridder,
et ærværdigt minde herom
som ikke af nogen glemselens sky, tåge
må fordunkles,
men
mindes med lovprisninger, såre værdige,
til evig og dermed ærværdig ihukommelse
prædiker
den første august
1672,
så kort som muligt,
i jævn stil og med enkel tale,
han, der sukkende står under den største Mæcenas' kors
og venter - lydig mod hans nåde og gunst og mildhed,
Jacob Worm.

Den første AUGUST
har de hellige sjæle helliget
til den første og ærværdige apostel PETERS ærværdige lænker,
hvis
lænker jo er kostbarere end meget klare perler! 392 Quibus masculus veritatis divinæ vindex Interpres,
et Propugnator validus
Ligatur, in carcerem conjicitur, è carcere extrahitur
Votis piorum calidis,
Solvente catenas, solvente captivum, demissô
Augusto coelis ANGELO
Scilicet ut redderet augustam et liberam
tendentem ad coelos viam
Ac Mÿstes Veritatis Veritatem revelaret obsignaret
Edito Spiritu et confecto vitæ ac muneris tramite
in ara crucis lignea
Sed per Conciones Carcerem, post Carcerem Crucem
ex Cruce adeptus Coronam
Vitæ, Gloriæ, justitiæ
sic nos
Primum Augusti diem Heroi dicamus optimo
DNO PETRO GRIFFENFELDT
(Scilicet ita faciendum est ILLI VIRO cujus honore delectatur Rex)
Cujus Vincula non - Vincula
Celebramus ac prædicamus
Vincula curarum et solicitudinum
pro
Patria, Ecclesia, Academia
Qvæ circumagunt, protegunt et custodiunt
Patronum, Protectorem
Etenim:
Patria civem dicit esse suum: Ecclesia suum vendicat
Aula repetit: Academia suum esse confirmat.
Jn Patria natum, in Ecclesia renatum
Jn Academia informatum in Aula honoratum;
qvocirca
Complectitur, conservat, condecorat
Patria hominem, Ecclesia Christianum, Academia doctissimum
AURATUM Aula EQUITEM 393 Med dem bindes for den hellige sandhed en mandig beskytter, mægler
og en kraftig forkæmper,
kastes i fængsel, befries fra fængslet
ved de frommes hede bønner,
idet en ærværdig ENGEL, nedsendt fra himlene,
løser lænkerne, befrier fangen,
nemlig for at han kunne gøre ærværdig og fri
den vej, som fører til himlene,
og den i sandheden indviede kunne åbenbare og besegle sandheden
når ånden er opgivet, og livets og ofrets vej
er fuldbragt ved korsets træalter.
Men han har opnået fængsel ved prædikener, efter fængslet korset,
af korset
livets, ærens, retfærdighedens krone,
således skal vi
den første august tale til den største helt
HR. PETER GRIFFENFELD
(så skal det ske over for den mand, hvis hæder kongen glæder sig ved)
hans lænker - ikke lænker
hædrer og udråber vi
som omhus og omsorgs lænker
for
fædreland, kirke, universitet,
og de lægger sig om, beskytter og bevogter
patronen, beskytteren,
thi
fædrelandet siger, han er dets borger, kirken fordrer ham som sin,
hoffet gentager, universitetet bekræfter, han er deres,
født i fædrelandet, genfødt i kirken,
oplært på universitetet, hædret ved hoffet,
derfor
omfavner, bevarer, smykker
fædrelandet manden, kirken den kristne, universitetet den højlærde
hoffet den GYLDNE RIDDER, 394 sed ordinis
Crucis sanctæ et aureæ, Pectori affixæ candido
Cultissimo virtutum omnium habitaculo
Et domicilio illustrissimo
Jnsignibus aureæ crucis
perpolito
Ceu
Novi Jesu Christi Testamenti Urim et Tummim,
Stigmate Domini Jesu in Corpore,
Suspensâ, suspensi Christi hæderâ, tesserâ:
Ostendente et demonstrante
Præsidiarium Crucis Christi militem
Bajulum Crucis Christi pro Ecclesia incomparabilem
Detestatum odio irreconciliabili Hostes Crucis Christi invidos
nec scire avidum
Qvicqvam ad salutem aliud, qvam affixum Cruci Christum
adeoque consecutum
Gratiam et pacem per Crucis Christi sangvinem.
Erige Crucis Bajule
Lætare, Gloriare, Triumpha
De tam splendido salutis æternæ symbolo:
Aspice atque intuere
Qvatuor Crucis tuæ brachia cum centro ejus medio
Distincta, expressa, depicta
Augustis hisce titulis

Qvod qvale et qvantum onus
pectus aggravet tuum!
Hem! onus pium, Augustum, religiosum et gloriosum!
Qvod gestas gestiens
Velut Joseph pro fratribus; Mardochæus pro Conterraneis
Nehemias pro Patria 395 men af
det hellige og gyldne kors' orden, fæstet til det snehvide bryst
en i alle dyder højtdannet bolig,
og såre berømmeligt hjemsted,
afrundet med
det gyldne kors' tegn
ligesom
Urim og Tummim for det ny testamentes Jesus Kristus,
brændemærket på den Herre Jesu legeme,
den hængende seddel, den hængende Kristi ærekrans,
der viser og påviser
at den, der fører forsædet som Kristi korsridder,
som Kristi kors' for kirken uforlignelige lastdrager,
med uforsonligt had afskyr Kristi kors' misundelige fjender,
og at den begærlige ikke véd
noget andet til frelse end Kristus fæstet til korset,
ja endog har opnået
nåde og fred ved blodet fra Kristi kors.
Fat mod, du korsets lastdrager,
glæd dig, vær stolt, triumfér
over et så pragtfuldt tegn på den evige frelse,
betragt og se
dit kors' de fire arme med centret i dets midte,
smykket, afbildet, aftegnet
med disse ærværdige indskrifter:

At en sådan og så stor byrde
kan tynge dit bryst!
Se dog! en from, ærværdig, gudfrygtig og glorrig byrde!
som du skal bære i glæde,
som Josef for sine brødre, Mardokai for sine landsmænd,
Nehemias for fædrelandet, 396 nullus immemor
Tuum esse vigilias agere atque excubias
pro felicitate, incolumitate et salute
Patriæ, Ecclesiæ, Academiæ:
Pro te autem vigilias iterum acturos et excubias
Vigiles piorum gemitus, assidua bonorum suspiria
Devotissimus Clientium preces
Qvippe cum
Vinculis fidei et Religionis te sibi incarcerat Ecclesia
Vinculis Virtutis et Meritorum te sibi agglutinat REGIA
Vinculis Musarum et literarum te sibi obstringit Academia
Vinculis Pectoris ad auxiliandum promptissimis Tu tibi
totam devincis PATRIAM
Oh expassum in bonos omnes benivolentiæ vexillum
Qvapropter tibi omnes apprecantur intime
Cum Cruce Coronam
Coronam gratiæ divinæ: Coronam gratiæ Regiæ
Coronam favoris omnium
Ut colluceant Crucis tuæ internitentes radii

Ecce quinque Characteres et crucis tuæ ornamenta
Quinque vulneribus Christi exculta et exsculpta
Cujus cruore
Exemptus vinculis mortalitatis
Et expeditus Carcere terreni tabernaculi
Coronaberis Corona
Vitæ, Gloriæ, justitiæ
Jn æternum Augustus. 397 ingen skal glemme,
at det er din pligt at bevogte og holde vagt over
fædrelandets, kirkens, universitetets
lykke, sikkerhed og frelse:
Men at de frommes årvågne suk, de godes vedholdende suk
dernæst skal vogte og holde vagt for dig,
den frommeste af klienter i bøn,
da jo
Kirken fængsler dig for sig med troens og fromhedens bånd,
Kongemagten fæstner dig til sig med dyds og fortjenesters bånd,
Universitetet binder dig til sig med musers og videnskabers bånd,
Hele fædrelandet vinder du for dig med bånd over det bryst,
der er såre redebont til at hjælpe
på grund af velviljens fane, udbredt mod alle gode.
Derfor beder de alle inderligt for dig
til kronen med korset,
kronen af Guds nåde, kronen af kongens nåde,
kronen på alles gunst,
at de lysende stråler fra dit kors må skinne

Se da de fem egenskaber og prydelser i dit kors,
udarbejdet og udhugget efter Kristi fem vunder,
ved hvis blod
du, der er udfriet af dødens bånd
og frelst fra det jordiske tabernakels fængsel,
skal krones
med livets, ærens, retfærdighedens krone,
ærværdig til evig tid.